Regulamin
Znakarza szlaków górskich PTTK

Regulamin Znakarza Nizinnych i Górskich Szlaków Turystycznych

§ 1.

Znakarze nizinnych i górskich szlaków turystycznych, zwani dalej znakarzami są członkami kadry programowej PTTK powołanymi do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymywaniem znakowanych szlaków turystycznych oraz sprawowanie nad nimi opieki.

§ 2.

1. Uprawnienia znakarza nadają odpowiednio:

a/ Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w odniesieniu do znakarzy nizinnych,

b/ Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK w odniesieniu do znakarzy górskich.

2. Uprawnienia znakarza są ważne 2 lata, po tym okresie następuje weryfikacja i przedłużenie uprawnień przez odpowiednie komisje oddziałowe dla znakarzy nizinnych i KTG ZG PTTK dla górskich.

3. Pozbawienia uprawnień dokonują odpowiednie komisje ZG PTTK.

§ 3.

Znakarzem może zostać kandydat, który:

a. ukończył 18 lat,

b. jest członkiem PTTK minimum 2 lata,

c. posiada odznakę turystyki kwalifikowanej:

- w przypadku znakarzy górskich - co najmniej małą GOT w stopniu srebrnym,

- w przypadku znakarzy nizinnych - co najmniej małą OTP w stopniu srebrnym,

- w przypadku znakarzy prowadzących znakowanie na narciarskich szlakach turystycznych wymagane jest posiadanie minimum małej GON w stopniu brązowym.

d. odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień,

e. ukończył szkolenie ogólne /nie dotyczy członka kadry programowej Towarzystwa/ oraz szkolenie specjalistyczne /zgodnie z załączonym programem/ zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym lub bez szkolenia specjalistycznego /wymagany 2-letni staż znakarski/ zdał z wynikiem pozytywnym egzamin,

§ 4.

Znakarz ma obowiązek:

a. wykonywania prac znakarskich,

b. przestrzegania przy znakowaniu zasad i postanowień Instrukcji Znakarskiej,

c. inicjowania prac związanych z wytyczaniem i korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych,

d. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem,

e. podnoszenia kwalifikacji,

f. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK.

§ 5.

Znakarz ma prawo:

a. korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków członka PTTK i uchwałami

b. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez jednostki PTTK,

c. pierwszeństwa przy zgłoszeniach na specjalistyczne imprezy turystyki kwalifikowanej,

d. przedstawiania propozycji korekty w sieci znakowanych szlaków turystycznych,

e. otrzymywania wynagrodzenia za wykonane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

1. Komisje egzaminacyjne są powoływane przez odpowiednie komisje ZG PTTK z własnej inicjatywy lub na wniosek oddziałowych komisji.

2.Rejestry znakarzy prowadzą odpowiednie komisje ZG PTTK.

§ 7.

1. Dotychczasowe uprawnienia znakarza zachowują swoją ważność.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

Regulamin i zasady nadawania tytułu Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK

W 2011 roku KTG ZG ustanowiło tytuł "Zasłużony znakarz szlaków górskich PTTK" - osoby wyróżnione tym tytułem będą otrzymywać stosowną legitymację.

Regulamin i zasady nadawania tytułu Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK

Wersja pdf

§ 1

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest wyróżnieniem nadawanym znakarzom szlaków górskich przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK może być nadany osobom wymienionym w § 4 za aktywną, wieloletnią działalność znakarską.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek oddziałowej grupy znakarskiej, właściwej Delegatury KTG ZG lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany znakarzowi, który aktywnie pełnił funkcję znakarza co najmniej 20 lat;

2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1.

§ 5

Odznakę Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK oraz przewodniczący właściwych Delegatur KTG ZG PTTK.

§ 6

Lista przyznanych wyróżnień jest publikowana na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

§ 7

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest przyznawany tylko raz. 

§ 8

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia z Towarzystwa prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 9

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 10

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK uchwałą nr 63/XX/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.  i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Znakarz szlaków górskich PTTK”

Instrukcja Znakowania Szlaków PTTK