O Komisji 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Korzystając z grzeczności Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, powołanej 1 kwietna 2023 r. podczas Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej (jej skład zatwierdził ZG PTTK 16 czerwca br.) spieszę tą drogą podziękować Wam – ludziom gór, z którymi przyszło mi pracować - za lata współpracy.

Myślami przychodzi sięgać kilkadziesiąt lat wstecz, do początku mej działalności w KTG, wspominając nazwiska Władysława Krygowskiego, Marka Sobolewskiego, Marka Staffy, którzy poprzedzali mnie na stanowisku przewodniczącego Komisji. A piastowałem je w latach 2005-2023.

Życzę członkom nowo wybranej Komisji, turystom współpracującym z KTG ZG PTTK sukcesów i zadowolenia, a wszystkim entuzjastom górskich wędrówek pięknych wycieczek.
Licząc na kolejne spotkania na szlaku - pozdrawiam,

Jerzy W. Gajewski

Komisja Turystyki Górskiej jest komisją stałą ZG PTTK, i w myśl regulaminu KTG ZG, "(...)organem fachowym w sprawach związanych z turystyką górską i turystycznym zagospodarowaniem gór(...)" dla Zarządu Głównego Towarzystwa. Komisja kontynuuje tradycje wynikające z działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, założonego w 1873 roku.

Komisja działając na podstawie zatwierdzonego przez ZG PTTK Regulaminu KTG ZG liczy 9 osób, siedzibą KTG ZG jest Kraków, a mówiąc ściślej Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, który również obsługuje i wspiera KTG ZG w sprawach biurowo-administracyjnych. W ramach KTG ZG działają podkomisje stałe: Podkomisja Klubów Górskich i Podkomisja ds. Programowych oraz Delegatury: Sudecka, Zachodniokarpacka i Wschodniokarpacka.

Do zadań KTG ZG należy w pierwszym rzędzie realizacja zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu, Zarządu Głównego i KKATG, jak również wiele innych wynikających z Regulaminu KTG ZG i bieżących potrzeb Towarzystwa - pełną listę zadań zawiera Regulamin do którego link publikujemy poniżej.

Komisja organizuje i nadzoruje zdobywanie przez turystów najpopularniejszej odznaki turystycznej - Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, poprzez sieć Terenowych Referatów Weryfikacyjnych (TRW) GOT, powołuje i nadzoruje pracę Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników Turystyki Górskiej, mianuje Przodowników Turystyki Górskiej i Honorowych Przodowników Turystyki Górskiej.

KTG ZG PTTK realizując swoje zadania za pośrednictwem i we współpracy z COTG PTTK w Krakowie, nadzoruje merytorycznie COTG PTTK, zatwierdza plany pracy i coroczne sprawozdania COTG PTTK oraz jego agend. Prowadzi sieć Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej PTTK w polskich górach, realizując zadanie gromadzenia eksponatów i archiwaliów związanych z historią turystyki górskiej oraz ich eksponowania w Ośrodkach i COTG PTTK.