Spis PTG PTTK

Weryfikacja stanu kadry Przodowników Turystyki Górskiej PTTK - ankiety PTG

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk górskich naszego Towarzystwa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK prowadzi internetowy wykaz naszej kadry programowej. W wykazie zamieścimy jedynie imię i nazwisko przodownika, numer jego legitymacji, posiadane uprawnienia terenowe oraz miejscowość zamieszkania. Warunkiem wpisania przodownika do wykazu internetowego jest wypełnienie i nadesłanie załączonej ankiety (wersja DOCX lub wersja PDF).

Ankietę można wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą na adres: Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków; można też wypełnić elektronicznie, wydrukować, własnoręcznie podpisać, zeskanować i w formacie pdf przesłać na nasz adres internetowy: poczta@ktg.pttk.pl. Przodowników będziemy umieszczać w wykazie w miarę otrzymywania wypełnionych ankiet. Dane przekazane w ankietce posłużą również do aktualizacji listy przodowników.

Liczymy na daleko idącą pomoc w dotarciu z tą informacją do przodowników w Waszych środowiskach oddziałowych, klubowych, koleżeńskich i wszelkich formalnych i nieformalnych grupach turystycznych. Za zaangażowanie się w akcji tworzenia wykazu naszych przodowników z góry serdecznie dziękujemy.

Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK

Poniżej przedstawiamy wykaz Przodowników Turystyki Górskiej, który wypełnili i nadesłali ankietę do KTG ZG PTTK.

Obecnie w wykazie zarejestrowanych jest 1294 Przodowników Turystyki Górskiej PTTK (w tym 269 Honorowych PTG, co stanowi 21% ogółu Przodowników zawartych w wykazie) posiadających sumarycznie 3339 uprawnień na pięć terenów górskich.

Poniższa tabela zawiera posumowanie ilu Przodowników posiada uprawnienia na dany obszar górski:

Poniższa tabela zawiera posumowanie ilu Przodowników posiada uprawnienia na daną liczbę obszarów górskich: