Regulamin PTG PTTK

Regulamin Przodownika Turystyki Górskiej

Aktualny tekst regulaminu Przodownika TG wraz załącznikami: wniosek o mianowanie, protokół egzaminu

§ 1

1. Przodownik Turystyki Górskiej PTTK, zwany dalej przodownikiem, jest członkiem kadry programowej PTTK. Przodownik swoje obowiązki wykonuje zgodnie ze Statutem PTTK oraz niniejszym regulaminem, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa.

2. Uprawnienia przodownika nadaje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK, zwana dalej KTG ZG PTTK.

§ 2

Zadaniem przodownika jest popularyzacja turystyki górskiej i wiedzy o górach oraz propagowanie Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznawania gór. Przodownik wykonując swoje obowiązki zabiega o stałe podnoszenie kultury uprawiania turystyki górskiej, sam natomiast pogłębia własne kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniu i samokształcenie.

§ 3

Kandydat na przodownika winien spełniać następujące warunki:

1. być członkiem PTTK oraz przedstawić rekomendację macierzystego oddziału PTTK;

2. mieć ukończone 18 lat;

3. posiadać minimum średnie wykształcenie;

4. posiadać małą odznakę GOT PTTK w stopniu złotym;

5. wykazać się zasobem wiadomości i umiejętności określonych w wymogach kwalifikacyjnych.

§ 4

Kandydat na przodownika winien posiadać następujące kwalifikacje:

1. dokładną znajomość obszarów górskich, dla których ma być przodownikiem, w szczególności znajomość ich topografii i zagospodarowania,

2. umiejętność prowadzenia górskich wycieczek, a w szczególności zasad zachowania się w górach,

3. umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

4. umiejętność organizacji wycieczek, a w szczególności wielodniowych wędrówek,

5. znajomość podstawowych zasad terenoznawstwa,

6. znajomość zasad ochrony przyrody i krajobrazu,

7. znajomość zasad znakowania górskich szlaków turystycznych,

8. umiejętność przekazywania informacji krajoznawczych,

9. umiejętność doradztwa organizat. wycieczek i imprez,

10. znajomość polskiej literatury przewodnikowej dotyczącej gór,

11. znajomość Regulaminu GOT PTTK,

12. znajomość ogólnej struktury organizacyjnej turystyki i krajoznawstwa w Polsce,

13. znajomość aktualnych przepisów poruszania się w strefie nadgranicznej i na terenie obszarów chronionych.

§ 5

1. Kandydat na przodownika składa wniosek o mianowanie przodownikiem lub rozszerzenie uprawnień przodownika do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Przodowników Turystyki Górskiej zwanej dalej Komisją Egzaminacyjną, tam też składają egzamin.

2. Zasady funkcjonowania Komisji Egzaminacyjnych określają Wytyczne do pracy Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych do spraw Przodowników Turystyki Górskiej PTTK, uchwalone przez KTG ZG PTTK.

§ 6

Po zdaniu egzaminu przez kandydata Komisja Egzaminacyjna niezwłocznie przekazuje KTG ZG PTTK wypełniony wniosek o mianowanie wraz z protokołem. KTG ZG PTTK prowadzi centralny rejestr przodowników, a Komisje Egzaminacyjne rejestry regionalne, właściwe ze względu na obszar działania.

§ 7

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie przodownika jest legitymacja wystawiona przez KTG ZG PTTK. Legitymacja po wystawieniu jest ważna cztery lata. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ważność legitymacji jest przedłużona na wniosek macierzystego Oddziału PTTK, na kolejne okresy czteroletnie z wyjątkiem Przodowników Honorowych. Przedłużenia dokonuje Komisja Egzaminacyjna właściwa ze względu na siedzibę macierzystego Oddziału PTTK, biorąc pod uwagę dotychczasową aktywność przodownika oraz spełnianie przez niego wymogów niniejszego Regulaminu. Komisje Egzaminacyjne przesyłają do KTG ZG PTTK zestawienia przedłużonych uprawnień.

§ 8

Przodownicy obowiązani są do:

1. popularyzacji wiedzy o górach, a w szczególności dziejów i walorów przyrodniczych regionów górskich, zwłaszcza ich mało znanych części;

2. propagowania turystyki górskiej, jako aktywnej formy wypoczynku, przy jednoczesnym zabieganiu o stałe podnoszenie kultury uprawiania turystyki;

3. popularyzacji Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK jako czynnika zachęcającego do poznania całych polskich gór;

4. potwierdzenia odbycia wycieczek w celu uzyskania GOT;

5. uczestnictwa w życiu organizacyjnym PTTK, zwłaszcza w swoim macierzystym Oddziale, a jeżeli Oddział prowadzi specjalnie jednostki i komisje turystyki górskiej to przodownik ma obowiązek pracy w nich;

6. organizowania i prowadzenia wycieczek i imprez turystyki górskiej PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7. współdziałania w organizowaniu i prowadzeniu różnych form szkolenia;

8. stałej współpracy z KTG ZG, a w szczególności do przesyłania swoich uwag i spostrzeżeń o zagospodarowaniu turystycznym;

9. noszenia odznaki przodownika przy prowadzeniu wycieczek;

10. zawiadamiania KTG ZG PTTK, właściwej Komisji Egzaminacyjnej i macierzystego Oddziału o każdej zmianie miejsca stałego zamieszkania.

§ 9

Przodownicy mają prawo do:

1. noszenia odznaki przodownika,

2. korzystania z przywilejów i uprawnień określonych w karcie praw i obowiązków członków PTTK.

§ 10

Przodownicy mogą skupiać się w fachowych klubach PTTK, w celu wymiany doświadczeń oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności.

§ 11

Przodownicy powinni współdziałać z organizatorami imprez turystycznych i pomagać im swoim doświadczeniem i wiedzą.

§ 12

Przodownicy mogą być skreśleni przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK z listy przodowników w przypadku:

1. rezygnacji,

2. utraty członkostwa PTTK,

3. pozbawienia uprawnień kadry PTTK prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

4. wniosku Komisji Egzaminacyjnej wskutek: niewypełniania funkcji przodownika przez dłuższy okres czasu, niewłaściwego podejścia do pracy przodownika, naruszenia zasad kultury turystycznej lub ochrony przyrody, świadomego potwierdzania nieprawdziwych danych w książeczce GOT PTTK.

Od decyzji skreślającej przodownika z listy, o której mowa w § 12.4., może on złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o skreśleniu, do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§13

Przodownicy skreśleni przez Komisję Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK z listy przodowników mogą ubiegać się o reaktywowanie swoich uprawnień. Decyzję o reaktywowaniu podejmuje KTG ZG PTTK po zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 14

KTG ZG PTTK może mianować z grona przodowników – Przodownikiem Honorowym osobę szczególnie zasłużoną dla turystyki górskiej. Zasady mianowania określa Regulamin Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej, uchwalony przez KTG ZG PTTK.

§ 15

Niniejszy Regulamin, uchwalony przez KTG ZG PTTK dnia 21 kwietnia 2001 roku z poprawkami z 8 lutego 2003, wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 r. Równocześnie uchyla się wszystkie wcześniej przyjęte regulaminy.

§ 16

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTG ZG PTTK.


Załącznik nr 1 - wniosek o mianowanie.pdf

Załącznik nr 2 - protokół z egzaminu.pdf

Regulamin i zasady nadawania Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

Wersja pdf

§ 1

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest wyróżnieniem nadawanym Przodownikom Turystyki Górskiej PTTK przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK może być nadany osobom wymienionym w §4 za aktywną, wieloletnią działalność przodownicką.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, Klubu Górskiego PTTK, Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników Turystyki Górskiej lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany przodownikowi, który:

a) aktywnie pełnił funkcję Przodownika Turystyki Górskiej PTTK co najmniej przez 25 lat;

b) posiada uprawnienia co najmniej na 3 grupy górskie;

c) wykazał się aktywną działalnością na rzecz upowszechniania idei turystyki górskiej m.in. poprzez:

działalność w strukturach społecznych KTG ZG PTTK (np. organizacja centralnych imprez górskich, szkoleń, prelekcji itp.),

działalność w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT,

działalność w ramach Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.

2. W uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 5

KTG ZG PTTK w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku ma prawo nie przyznać tytuły Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK, informując o tym jednostkę wnioskującą na adres elektroniczny podany we wniosku o nadanie tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

§ 6

Odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK lub osoby upoważnione przez Przewodniczącego KTG ZG PTTK.

§ 7

Lista przyznanych wyróżnień ogłaszana jest na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

§ 8

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest przyznawany tylko raz. Dotychczas przyznane tytuły pozostają w mocy.

§ 9

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia przodownika z PTTK prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 10

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 11

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK uchwałą nr 62/XX/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Załącznik 1 - Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej PTTK"

Instrukcja pracy Przodownika Turystyki Górskiej

1. Zadaniem przodownika turystyki górskiej jest praca nad upowszechnianiem i podnoszeniem poziomu uprawiania turystyki górskiej, w szczególności:

a) propagowanie turystyki górskiej i gór, zwłaszcza ich mało znanych części, szerzenie kultury turystyki i aktywnego wypoczynku. Realizacja tych zadań przez ogół przodowników winna zmierzać do krzewienia wiedzy o górach i przekonania o potrzebie ich ochrony, wpływania na prawidłowe rozmieszczenie ruchu turystycznego w górach oraz podnoszenie poziomu kulturalnego tego ruchu;

b) inicjowanie i organizowanie działalności w zakresie turystyki górskiej oraz uczestniczenie w życiu organizacyjnym PTTK. Oznacza to, że każdy przodownik winien być aktywnym działaczem odpowiedniego szczebla podstawowego działalności PTTK (koła, klubu, oddziału);

c) organizowanie i prowadzenie wycieczek i imprez turystyki górskiej (w tym obozów PTTK), prowadzenie szkolenia, współdziałanie w organizowaniu kursów szkoleniowych oraz pełnienie funkcji na terenowych i centralnych imprezach PTTK;

d) nadsyłanie do właściwych ogniw PTTK uwag i spostrzeżeń o zagospodarowaniu turystycznym, stanie szlaków oraz obsłudze ruchu turystycznego, a także podejmowanie doraźnych interwencji na miejscu w przypadku rażących braków i niedopatrzeń.

2. Rola przodownika nie może ograniczać się do czynności wyłączne organizacyjnych i technicznych, lecz musi być poszerzona o rolę animatora i popularyzatora turystyki górskiej oraz szeroko rozumianej kultury górskiej w różnych środowiskach społecznych: zakładzie pracy, osiedli, szkole, stowarzyszeniach i organizacjach. Powinien również stymulować procesy uczestnictwa w kulturze gór, rozbudzać i utrwalać zainteresowania u ludzi, których wprowadza w świat gór.

3. Praca w terenie jest najważniejszym przejawem działalności przodownika. Przodownik winien dbać o to, aby wycieczki przez niego prowadzone były wzorowe, a ich uczestnicy wynosili z nich zadowolenie i wszechstronne korzyści.

4. Organizując wycieczkę przodownik winien:

a) dokładnie opracować trasę i program;

b) opracować dokładny czasowy przebieg wycieczki, przewidując rezerwę czasu na opóźnienia z różnych przyczyn;

c) przygotować uczestników, podając im dokładne informacje o programie i trasie wycieczki oraz wskazówki co do ubioru, sprzętu i wyposażenia , noclegów i warunków wyżywienia, przejazdów, kosztów, itp.;

5. Prowadząc wycieczkę przodownik winien pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za prowadzoną przez niego grupę. W szczególności przodownik winien

a) dbać, by uczestnicy wycieczki byli należycie ubrani, obuci i wyposażeni w odpowiedni sprzęt turystyczny;

b) dbać o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną uczestników wycieczki, w szczególności o to, aby tempo marszu i czas odpoczynków dostosowane były do możliwości słabszych uczestników;

c) dbać, by prowadzona grupa przez cały czas wycieczki stanowiła zwarty zespół. Zwartość zespołu jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa w górach. Przodownik nie może pod żadnym pozorem odłączyć się od grupy. Przodownik musi dbać, by nikt z uczestników wycieczki nie pozostał w terenie sam bez opieki – zdrowy czy tym bardziej chory;

d) w ramach większych zespołów mianować swego zastępcę lub zastępców, opiekujących się mniejszymi grupami i czuwającymi nad słabszymi uczestnikami wycieczki. Zastępca winien iść na końcu grupy;

e) podawać dokładne informacje i wskazówki mające na celu przekazanie uczestnikom wycieczki istotnych wiadomości krajoznawczych o zwiedzanym terenie, jak również z zakresu prawidłowego uprawiania turystyki górskiej.

Przodownik winien wykorzystać wycieczkę do udzielenia praktycznych wskazówek dotyczących ochrony przyrody, korzystanie z urządzeń turystycznych, orientacji w terenie, itp.;

f) do uczestników wycieczki odnosić się z życzliwością i okazywać im opiekę pod każdym względem;

g) pod żadnym pozorem nie dopuszczać do spożywania alkoholu oraz interweniować w przypadku niewłaściwego zachowania uczestników wycieczki;

h) posiadać należycie zaopatrzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz udzielać pierwszej pomocy w razie potrzeby;

i) zwracać uwagę uczestnikom wycieczki na niebezpieczeństwa gór, uczyć ich bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej.

6. Przodownik jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego winien:

a) godnie reprezentować towarzystwo;

b) zwracać uwagę na stan zagospodarowania turystycznego (szlaku, schroniska, pola biwakowe, itp.), interweniować w przypadku naruszenia ogólnie przyjętych zasad uprawiania turystyki oraz zawiadamiać odpowiednie jednostki PTTK o zauważonych brakach i usterkach;

c) zwracać uwagę na przestrzeganie zasad ochrony przyrody i interweniować w przypadku ich naruszania;

d) nosić odznakę przodownicką podczas pobytu w górach.

7. Przy sprawdzaniu poprawności wypełniania książeczek GOT przodownik winien pamiętać, że jego podpis jest pierwszym ogniwem weryfikacji. W szczególności przodownik winien:

a) sprawdzać w sposób możliwie ścisły, czy ubiegający się o GOT rzeczywiście był w danym terenie;

b)sprawdzić wiadomości turystyczne ubiegającego się o GOT celem wpojenia w niego zasady, że w góry nie chodzi się wyłącznie dla zdobycia odznaki i wysiłku fizycznego.

c) sprawdzić dokonane do książeczki wpisy, nie potwierdzając nieprawdopodobnych lub mało prawdopodobnych danych, np. bytności tego samego dnia w dwóch różnych, odległych punktach, niemożliwości osiągnięcia celu w podanym terminie i czasie, przejść budzących wątpliwości co do długości tras pokonanych w ciągu jednego dnia. Należy wpajać turystom zasadę, że turystyka górska nie jest wyścigiem z czasem i przestrzenią, że tego rodzaju wysiłek fizyczny jest niecelowy i bywa szkodliwy;

d) sprawdzić książeczkę pod względem formalnym: czy wszystkie rubryki zostały należycie wypełnione (daty, numery wycieczek wg regulaminu GOT), dokładne i zgodne z regulaminem obliczenie punktów poszczególnych wycieczek, prawidłowe podsumowanie punktów, prawidłowość potwierdzeń terenowych oraz udziału w rajdach, czytelność danych osobowych (imię, nazwisko, adres). Wskazane jest, aby punkty w książeczce były podsumowane w grupach przez ubiegającego się o GOT i sprawdzone przez przewodnika;

e) przeprowadzić z ubiegającym się o GOT bezpośrednią rozmowę, podczas której będzie miał możliwość sprawdzenia wiarygodności i rzetelności danych dotyczących odbytej wycieczki.

8. W przypadku stwierdzenia, że wpisy wycieczek w książeczce GOT są nieprawdziwe, nieścisłe lub budzące wątpliwości, przodownik winien bezpośrednio po ostatnim wpisie stwierdzić, że odmawia swego potwierdzenia z podaniem powodów, które go do tego skłoniły.

9. Podpis przodownika i numer jego legitymacji muszą być czytelne. Wskazane jest posiadanie pieczątki z imieniem i nazwiskiem oraz numerem legitymacji.

10 Dla zespolenia wysiłków nad rozwojem turystyki górskiej i podnoszeniem jej poziomu, wymiany doświadczeń oraz pogłębianiem własnej wiedzy i umiejętności, przodownicy winni skupiać się w specjalnych klubach górskich PTTK. W tym celu wskazane jest również organizowanie narad roboczych i zlotów.

11. Przodownicy winni współdziałać w swej działalności z organami administracji państwowej oraz organizacji młodzieżowymi i społecznymi, służąc im swą wiedzą i doświadczeniem.

12. Wydawnictwem, którego lektura jest szczególnie wskazana dla przodowników są WIERCHY – rocznik poświęcony górom wydawany przez PTTK. Zaleca się przodownikom czytanie również innych wydawnictw poświęconych turystyce górskiej.

13. Niniejsza instrukcja, zatwierdzona uchwałą Komisji Turystyki górskiej ZG PTTK z dnia 8 listopada 1986 obowiązuje od dnia wejścia w życie Regulaminu Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

14. Interpretacja niniejszej instrukcji należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.