Wyróżnienia Komisji

Wręczanie wyróżnień KTG ZG PTTK

Informujemy, że zgodnie z uchwałą KTG ZG PTTK nr 25/XIX/2015 z dn. 6.12.2015 r. wyróżnienia Komisji są wręczane na imprezach organizowanych przez KTG ZG PTTK lub organizowanych pod jej patronatem.

W uzgodnieniu z Komisją istnieje możliwość wręczenia wyróżnień przy okazji innych imprez wyłącznie przez członka KTG ZG PTTK w przypadku jego udziału w imprezie.

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej PTTK (HPTG)

Oddziały PTTK, kluby, komisje itp. mają prawo występować do KTG ZG PTTK z umotywowanym wnioskiem o wyróżnienie przodowników turystyki górskiej PTTK z co najmniej 20-letnim stażem przodownickim, którzy ukończyli 50 rok życia, o wyróżnienie tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. Honorowy Przodownik ma prawo nosić odrębną odznakę (czerwony otok i sylwetka stylizowanej "starej" GOT) i jej miniaturę.

UWAGA! REGULAMIN JEST MODYFIKOWANY. W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU POJAWI SIĘ ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN.

Regulamin Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

§ 1

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest wyróżnieniem nadawanym przodownikom turystyki górskiej przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK może być nadany osobom wymienionym w § 4 za aktywną, wieloletnią działalność przodownicką.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, Klubu Górskiego PTTK, Komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników Turystyki Górskiej lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany przodownikowi, który:

a) aktywnie pełnił funkcję przodownika co najmniej 20 lat;

b) ukończył 50 lat życia.

2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1.

§ 5

Odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 6

Lista przyznanych wyróżnień ogłaszana jest w dorocznych informacjach dla przodowników turystyki górskiej.

§ 7

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest przyznawany tylko raz. Dotychczas przyznane tytuły pozostają w mocy.

§ 8

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 9

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 10

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 6 grudnia 1997 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wniosek o nadanie tytułu „HONOROWY PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK”

UWAGA! WZÓR WNIOSKU JEST MODYFIKOWANY. W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU POJAWI SIĘ ZAKTUALIZOWANY WZÓR WNIOSKU.

Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK

W 2011 roku KTG ZG ustanowiło tytuł "Zasłużony znakarz szlaków górskich PTTK" - osoby wyróżnione tym tytułem będą otrzymywać stosowną legitymację.

UWAGA! REGULAMIN JEST MODYFIKOWANY. W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU POJAWI SIĘ ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN.

Regulamin Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK

§ 1

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest wyróżnieniem nadawanym znakarzom szlaków górskich przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK może być nadany osobom wymienionym w § 4 za aktywną, wieloletnią działalność znakarską.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek oddziałowej grupy znakarskiej, właściwej Delegatury KTG ZG lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany znakarzowi, który:

a) aktywnie pełnił funkcję znakarza co najmniej 20 lat;

b) ukończył 50 lat życia.

2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1.

§ 5

Odznakę Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, oraz przewodniczący właściwych Delegatur KTG ZG PTTK.

§ 6

Lista przyznanych wyróżnień ogłaszana jest we właściwej zakładce na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

§ 7

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest przyznawany tylko raz.

§ 8

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia z Towarzystwa prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 9

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 10

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 4 grudnia 2011 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wniosek o nadanie tytułu „ ZASŁUŻONY ZNAKARZ SZLAKÓW GÓRSKICH PTTK”

UWAGA! WZÓR WNIOSKU JEST MODYFIKOWANY. W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU POJAWI SIĘ ZAKTUALIZOWANY WZÓR WNIOSKU.

Medal Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

Medal KTG ZG PTTK, ustanowiony w roku 1983, ma formę metalowego krążka z sylwetą stylizowanej góry i napisem "Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK" na awersie i gałązką kosówki oraz datami "1873" i "1983" na rewersie. Medal KTG ZG PTTK wydawany jest wraz z legitymacją.

Regulamin przyznawania Medalu KTG ZG PTTK

Regulamin w trakcie opracowywania

Dyplom Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

Dyplom KTG ZG PTTK ma formę druku okolicznościowego wykonanego w formacie A4.

Regulamin przyznawania Dyplomu KTG ZG PTTK

Regulamin w trakcie opracowywania

Wzór Dyplomu KTG ZG PTTK

Medal KTG ZG PTTK

Lista laureatów Medalu KTG ZG

Poniżej publikujemy listę osób i organizacji (kół, klubów, komisji) które od 1985 roku zostały wyróżnione Medalem Komisji Turystyki Górskiej PTTK. Ponieważ lista została przepisana z książki-zeszytu w którym były dotychczas rejestrowane, informacje które są poniżej mogą być zmienione w szczegółach. W takim wypadku, prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy komisji: poczta@ktg.pttk.pl