Wyróżnienia Komisji

Wręczanie wyróżnień KTG ZG PTTK

Informujemy, że zgodnie z uchwałą KTG ZG PTTK nr 25/XIX/2015 z dn. 6.12.2015 r. wyróżnienia Komisji są wręczane na imprezach organizowanych przez KTG ZG PTTK lub organizowanych pod jej patronatem.

W uzgodnieniu z Komisją istnieje możliwość wręczenia wyróżnień przy okazji innych imprez wyłącznie przez członka KTG ZG PTTK w przypadku jego udziału w imprezie.

Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej PTTK (HPTG)

Oddziały PTTK, kluby, komisje itp. mają prawo występować do KTG ZG PTTK z umotywowanym wnioskiem o wyróżnienie przodowników turystyki górskiej PTTK z co najmniej 25-letnim stażem przodownickim o wyróżnienie tytułem Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. Honorowy Przodownik ma prawo nosić odrębną odznakę (czerwony otok i sylwetka stylizowanej "starej" GOT) i jej miniaturę.

Regulamin i zasady nadawania Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

Wersja pdf

§ 1

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest wyróżnieniem nadawanym Przodownikom Turystyki Górskiej PTTK przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK może być nadany osobom wymienionym w §4 za aktywną, wieloletnią działalność przodownicką.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, Klubu Górskiego PTTK, Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników Turystyki Górskiej lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany przodownikowi, który:

a) aktywnie pełnił funkcję Przodownika Turystyki Górskiej PTTK co najmniej przez 25 lat;

b) posiada uprawnienia co najmniej na 3 grupy górskie;

c) wykazał się aktywną działalnością na rzecz upowszechniania idei turystyki górskiej m.in. poprzez:

działalność w strukturach społecznych KTG ZG PTTK (np. organizacja centralnych imprez górskich, szkoleń, prelekcji itp.),

działalność w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT,

działalność w ramach Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.

2. W uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 5

KTG ZG PTTK w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku ma prawo nie przyznać tytuły Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK, informując o tym jednostkę wnioskującą na adres elektroniczny podany we wniosku o nadanie tytułu Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

§ 6

Odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK lub osoby upoważnione przez Przewodniczącego KTG ZG PTTK.

§ 7

Lista przyznanych wyróżnień ogłaszana jest na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

§ 8

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest przyznawany tylko raz. Dotychczas przyznane tytuły pozostają w mocy.

§ 9

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia przodownika z PTTK prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 10

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 11

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK uchwałą nr 62/XX/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Załącznik 1 - Wniosek o nadanie tytułu "Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej PTTK"

Zasłużony Znakarz Szlaków Górskich PTTK

W 2011 roku KTG ZG ustanowiło tytuł "Zasłużony znakarz szlaków górskich PTTK" - osoby wyróżnione tym tytułem będą otrzymywać stosowną legitymację.

Regulamin i zasady nadawania tytułu Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK

Wersja pdf

§ 1

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest wyróżnieniem nadawanym znakarzom szlaków górskich przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK może być nadany osobom wymienionym w § 4 za aktywną, wieloletnią działalność znakarską.

§ 3

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek oddziałowej grupy znakarskiej, właściwej Delegatury KTG ZG lub z własnej inicjatywy.

§ 4

1. Tytuł może być nadany znakarzowi, który aktywnie pełnił funkcję znakarza co najmniej 20 lat;

2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1.

§ 5

Odznakę Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK oraz przewodniczący właściwych Delegatur KTG ZG PTTK.

§ 6

Lista przyznanych wyróżnień jest publikowana na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

§ 7

Tytuł Zasłużonego Znakarza Szlaków Górskich PTTK jest przyznawany tylko raz. 

§ 8

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia z Towarzystwa prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 9

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 10

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK uchwałą nr 63/XX/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r.  i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Wniosek o nadanie tytułu „Zasłużony Znakarz szlaków górskich PTTK”

Medal Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

Medal KTG ZG PTTK, ustanowiony w roku 1983, ma formę metalowego krążka z sylwetą stylizowanej góry i napisem "Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK" na awersie i gałązką kosówki oraz datami "1873" i "1983" na rewersie. Medal KTG ZG PTTK wydawany jest wraz z legitymacją.

Regulamin i zasady nadawania Medalu KTG ZG PTTK

Wersja pdf

§ 1

Medal Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, zwany dalej „Medalem” został ustanowiony przez Komisję, w roku 1983 i jest nadawany osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym Towarzystwa, instytucjom i organizacjom, za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei turystyki górskiej oraz krajoznawstwa, a także za wyróżniającą się działalność związaną z turystycznym zagospodarowaniem gór.

§ 2

Medal jest wyróżnieniem jednostopniowym. 

§ 3

1. Medal ma formę metalowego krążka z sylwetą stylizowanej góry i napisem „Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK” na awersie i gałązką kosówki oraz datami „1873” i „1983” na rewersie. Medal wydawany jest wraz z legitymacją.

2. Wzór graficzny Medalu KTG ZG PTTK stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4

Medal nadaje KTG ZG PTTK z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) Oddziałowych Komisji Turystyki Górskiej PTTK,

2) Zarządów Klubów Górskich PTTK,

3) Zarządów Oddziałów PTTK,

4) Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.

§ 5

Medal może zostać nadany osobie, która:

1. Została wyróżniona Dyplomem KTG ZG PTTK nie wcześniej niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o nadanie Medalu

2. Wyróżnia się w działalności społecznej na rzecz upowszechniania idei turystyki górskiej w okresie co najmniej 15 lat. Do takiej działalności zalicza się m.in.:

a) organizację imprez propagujących uprawianie turystyki górskiej w skali co najmniej regionalnej (wojewódzkiej) 

b) popularyzację Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK,

c) działalność w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK,

d) działalność w ramach Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK,

e) wykonywanie prac znakarskich w obszarach górskich,

f) popularyzację idei krajoznawstwa na obszarach górskich m.in. poprzez wygłaszanie prelekcji i wykładów o tematyce turystyki górskiej i krajoznawstwa,

g) współpracę przy organizacji sympozjów górskich PTTK,

h) współpracę w ramach Ośrodków Historii Turystyki Górskiej PTTK.

§ 6

Medal może zostać również nadany osobom fizycznym, instytucjom oraz organizacjom, nie będących członkami PTTK, które wyróżniają się propagowaniem turystyki górskiej oraz wspierają i współpracują w tym zakresie z KTG ZG PTTK. 

§ 7

1. KTG ZG PTTK w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku ma prawo nie przyznać Medalu informując o tym jednostkę wnioskującą na adres elektroniczny podany we wniosku o nadanie Medalu.

2. Lista osób wyróżnionych jest zamieszczona w uchwałach KTG ZG PTTK, publikowanych na stronie internetowej KTG ZG PTTK.

§ 8

1. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:

a. dane osobowe oraz funkcje pełnione przez osobę przedstawioną do wyróżnienia lub dane dot. instytucji lub organizacji,

b. wykaz posiadanych uprawnień kadry PTTK przez osobę wnioskowaną do nadania Medalu,

c. opis zasług uzasadniających nadanie Medalu,

d. dane o posiadanych wyróżnieniach PTTK.

2. Wzór wniosku dla osoby fizycznej stanowi załącznik nr 4a do niniejszego regulaminu.

3. Wzór wniosku dla organizacji i instytucji do nadania Medalu stanowi załącznik nr 4b do niniejszego regulaminu.

4. Komisja będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.

§ 9

1. Nadanie Medalu potwierdza się legitymacją wręczaną łącznie z Medalem.

2. Wzór legitymacji zawiera załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 10

1. Medal wręcza Przewodniczący KTG ZG PTTK, członek Komisji lub osoba upoważniona.

2. Wręczeniu Medalu należy zapewnić uroczysty charakter.

3. Osoby wyróżnione Medalem KTG ZG PTTK mają prawo nosić miniaturkę odznaki Komisji (otok czerwony).

4. Miniaturę odznaki KTG ZG przysługującą osobom wyróżnionym Medalem, można nabyć wyłącznie (także za zaliczeniem pocztowym) w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

5. Wzór graficzny miniaturki odznaki KTG ZG PTTK stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 11

Obsługę organizacyjno-techniczną nadawania Medalu zapewnia KTG ZG PTTK, która przechowuje egzemplarze nadanych Medali i legitymacji do czasu ich wręczenia oraz prowadzi ich ewidencję.

§ 12

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK uchwałą nr 6x/XX/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Załącznik nr 1 - awers i rewers Medalu KTG ZG PTTK

Załącznik nr 2 - wzór graficzny miniaturki odznaki KTG ZG PTTK 

Załącznik nr 3 - wzór legitymacji Medalu KTG ZG PTTK

Załącznik nr 4a - wniosek o nadanie Medalu KTG dla osoby fizycznej

Załącznik nr 4b - wniosek o nadanie Medalu KTG dla organizacji


Dyplom Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK

Regulamin i zasady nadawania Dyplomu KTG ZG PTTK

Wersja pdf

§ 1

Dyplom Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, zwany dalej „Dyplomem” nadawany jest osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym Towarzystwa, instytucjom i organizacjom, za zasługi w upowszechnianiu idei turystyki górskiej i krajoznawstwa oraz za działalność związaną z turystycznym zagospodarowaniem gór. 

§ 2

Dyplom jest wyróżnieniem jednostopniowym. 

§ 3

1. Dyplom KTG ZG PTTK ma formę druku okolicznościowego wykonanego w formacie A4 dla osób fizycznych, A3 dla jednostek organizacyjnych Towarzystwa, instytucji i organizacji.

2. Wzór graficzny Dyplomu KTG ZG PTTK stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 4

Dyplom nadaje KTG ZG PTTK z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek:

1) Oddziałowych Komisji Turystyki Górskiej PTTK,

2) Zarządów Klubów Górskich PTTK,

3) Zarządów Oddziałów PTTK,

4) Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.

§ 5

Dyplom może zostać nadany osobie, która:

1. Wyróżnia się w działalności społecznej na rzecz upowszechniania idei turystyki górskiej w okresie co najmniej 10 lat.

2. Do takiej działalności zalicza się m.in.:

a) organizację imprez propagujących uprawianie turystyki górskiej,

b) popularyzację Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK,

c) działalność w Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK,

d) działalność w ramach Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. Przodowników Turystyki Górskiej PTTK,

e) wykonywanie prac znakarskich w obszarach górskich,

f) popularyzację idei krajoznawstwa na obszarach górskich m.in. poprzez wygłaszanie prelekcji i wykładów o tematyce turystyki górskiej i krajoznawstwa,

g) współpracę przy organizacji sympozjów górskich PTTK,

h) współpracę w ramach Ośrodków Historii Turystyki Górskiej PTTK.

§ 6

Dyplom może zostać również nadany osobom fizycznym, instytucjom oraz organizacjom, niebędących członkami PTTK, które wyróżniają się propagowaniem turystyki górskiej oraz wspierają i współpracują w tym zakresie z KTG ZG PTTK.

§ 7

KTG ZG PTTK w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku ma prawo nie przyznać Dyplomu, informując o tym jednostkę wnioskującą na adres elektroniczny podany we wniosku o nadanie Dyplomu.

§ 8

1. Wniosek o nadanie Dyplomu powinien zawierać:

a. dane osobowe oraz funkcje pełnione przez osobę przedstawioną do wyróżnienia lub dane dot. instytucji lub organizacji,

b. wykaz posiadanych uprawnień kadry PTTK przez osobę wnioskowaną do nadania Dyplomu,

c. opis zasług uzasadniających nadanie Dyplomu,

d. dane o posiadanych wyróżnieniach PTTK.

2. Wzór wniosku dla osoby fizycznej do nadania Dyplomu stanowi załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu.

3. Wzór wniosku dla organizacji i instytucji do nadania Dyplomu stanowi załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu.

4. Komisja będzie rozpatrywać wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne.

§ 9

Wzór Dyplomu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 10

1. Dyplom wręcza Przewodniczący KTG ZG PTTK, członek Komisji lub osoba upoważniona.

2. Wręczeniu Dyplomu należy zapewnić uroczysty charakter.

§ 11

Obsługę organizacyjno-techniczną nadawania Dyplomu zapewnia KTG ZG PTTK, która przechowuje egzemplarze nadanych Dyplomów do czasu ich wręczenia oraz prowadzi ich ewidencję.

§ 12

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK uchwałą nr 61/XX/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Załącznik nr 1 - wzór Dyplomu KTG ZG PTTK

Załącznik nr 2a - wniosek o nadanie Dyplomu KTG dla osoby fizycznej

Załącznik nr 2b - wniosek o nadanie Dyplomu KTG dla organizacji

Wzór Dyplomu KTG ZG PTTK

Medal KTG ZG PTTK

Lista laureatów Medalu KTG ZG

Poniżej publikujemy listę osób i organizacji (kół, klubów, komisji) które od 1985 roku zostały wyróżnione Medalem Komisji Turystyki Górskiej PTTK. Ponieważ lista została przepisana z książki-zeszytu w którym były dotychczas rejestrowane, informacje które są poniżej mogą być zmienione w szczegółach. W takim wypadku, prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy komisji: poczta@ktg.pttk.pl