Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej odbędzie się 1 kwietnia w w Hotelu Dębowiec przy al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej. Organizatorem Konferencji jest Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK wraz z Oddziałem PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej.

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące Konferencji, w tym tekst uchwały ZG PTTK nr 24/XX/2023, regulamin i proponowany porządek obrad, zaświadczenie wyboru delegata Komisji/Klubu (1 osoba reprezentuje oddziałową komisję turystyki górskiej, 1 osoba reprezentuje klub), komunikat organizacyjny. Wypełnione Zaświadczenie Wyboru Delegata oraz Kartę Zgłoszenia Delegata lub gościa (osoby towarzyszącej) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: poczta@ktg.pttk.pl najpóźniej do dnia 10 marca 2023 r., a ew. oryginały prosimy zabrać ze sobą na Konferencję.

Regulamin KKATG PTTK Bielsko-Biała - 1 kwietnia 2023 roku

§ 1
Cele Konferencji

1. Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Górskiej PTTK (zwana dalej Konferencją), zostaje zwołana w celu dokonania oceny działalności Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK (zwanej

dalej Komisją), w latach 2018-2022 oraz wyboru składu Komisji na kadencję 2023-2026.

2. Celem Konferencji jest również ustalenie kierunków działania, przyjęcie wniosków do realizacji w nowej kadencji, wynikających między innymi z uchwał Walnego Zjazdu PTTK.

§ 2
Termin i miejsce Konferencji

1. Konferencja odbędzie się w Bielsku-Białej, w dniu 1 kwietnia 2023 r.

2. Warunkiem uzyskania mandatu delegata jest przesłanie drogą tradycyjną na adres Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a) lub

elektroniczną na adres: poczta@ktg.pttk.pl wypełnionego zaświadczenia wyboru delegata (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).

3. Organizatorem Konferencji jest Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK wraz z Oddziałem PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej.

§ 3
Udział w Konferencji

1. W Konferencji uczestniczą:

1) z głosem decydującym delegaci, zgłoszeni wg następujących zasad:

a) 1 mandat przysługuje oddziałowej komisji turystyki górskiej działającej przy oddziale PTTK, zgłoszonej do ewidencji w ramach sprawozdań TK-O dla ZG PTTK za rok 2021,

b) 1 mandat przysługuje przedstawicielowi klubu górskiego znajdującego się w ewidencji Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 31.12.2021 r.

2) z głosem doradczym członkowie ustępującej Komisji (o ile nie są delegatami na Konferencję), członkowie honorowi PTTK, członkowie władz naczelnych PTTK oraz zaproszeni goście.

2. Delegaci oddziałowych komisji oraz klubów powinni być wybrani na zebraniach komisji/klubów, a ich zgłoszenia na Konferencję wysłane na adres komisji pocztą elektroniczną w terminie do 10 marca 2023 roku.

3. Wykaz oddziałowych komisji turystyki górskiej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Wykaz klubów stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

5. Dokumentami uprawniającymi do udziału w Konferencji są:

1) mandat delegata,

2) legitymacja członkowska PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2023,

3) zaproszenie, w przypadku gości.

6. Mandaty wydaje sekretariat Konferencji w dniu jej rozpoczęcia. Dokumentem niezbędnym do wydania mandatu Konferencji jest zaświadczenie wyboru delegata na Konferencję. Mandaty, które nie zostaną wydane, będą przekazane komisji mandatowej wraz z listą wybranych delegatów.

7. Delegaci biorą udział w Konferencji na swój koszt lub na koszt jednostki delegującej.

§ 4
Prawomocność Konferencji

1. Konferencja jest prawomocna, jeśli bierze w niej udział co najmniej połowa wybranych i zgłoszonych delegatów.

2. Uchwały Konferencji zapadają zwykłą większością głosów.

§ 5
Ukonstytuowanie się prezydium Konferencji

1. Konferencję otwiera ustępujący przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

2. Delegaci wybierają w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad, jego zastępcę oraz sekretarza Konferencji, którzy stanowią prezydium obrad.

3. Obrady prowadzi przewodniczący Konferencji lub jego zastępca.

4. W celu realizacji spraw objętych porządkiem obrad delegaci wybierają w głosowaniu jawnym komisje Konferencji, każda w składzie 3 osób: mandatową, uchwał i wniosków, wyborczą, skrutacyjną.

5. Komisje wymienione w ust. 4 wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz sporządzają protokoły ze swych czynności.

§ 6
Przebieg Konferencji

1. Obrady Konferencji rozpoczynają w dniu 1 kwietnia 2023 r. o godz. 9.30 w Hotelu Dębowiec przy al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej i przebiegają według porządku obrad stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu, natomiast głosowanie tajne na przygotowanych kartach wyborczych.

3. Uchwały i postanowienia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.

4. Przedmiotem Konferencji mogą być wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad przyjętym przez Konferencję w głosowaniu jawnym.

5. Udzielanie głosu następuje w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący Konferencji może udzielić głosu poza kolejnością:

1) zaproszonym gościom,

2) członkom władz PTTK,

3) przewodniczącym komisji Konferencji,

4) w sprawach formalnych,

5) innych przypadkach wg uznania przewodniczącego Konferencji.

6. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie formalnego załatwiania spraw będących przedmiotem obrad, a w szczególności:

1) sposobu prowadzenia obrad,

2) przejścia do porządku obrad,

3) odroczenia lub przerwania dyskusji,

4) czasu trwania dyskusji,

5) czasu trwania wystąpień,

6) ograniczenia lub zamknięcia liczby dyskutantów,

7) odesłania spraw do komisji roboczych,

8) sposobu głosowania,

9) głosowania bez dyskusji.

7. Przewodniczący Konferencji poddaje pod głosowanie wniosek formalny po zakończeniu wystąpienia i po wysłuchaniu ewentualnych odmiennych wniosków. Uzasadnienie wniosku formalnego nie może trwać dłużej niż 2 minuty. Po uchwaleniu wniosku o przerwanie dyskusji w danej sprawie nikt więcej nie może zabierać w niej głosu.

8. Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłaszane tylko między wystąpieniami.

9. Wnioski merytoryczne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być składane na piśmie do komisji uchwał i wniosków.

10. Komisja uchwał i wniosków zgłaszane wnioski może wykorzystać przy redagowaniu projektów uchwał przedkładanych Konferencji.

11. Po przedstawieniu przez komisję uchwał i wniosków projektu uchwały Konferencji dopuszcza się jedynie wystąpienia zmierzające do sprecyzowania poprawek i uzupełnień,

w tym redakcyjnych, a po ich uchwaleniu przeprowadza się głosowanie nad całością uchwały Konferencji.

12. Postanowienia i uchwały Konferencji nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi w PTTK aktami prawnymi i przepisami prawa polskiego.

§ 7
Wybory Komisji

1. Wybory Komisji, w skład której wchodzi 9 osób, odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia i ustala listę kandydatów.

3. Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania do Komisji) przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym PTTK, którzy:

1) posiadają ważną legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za 2023 rok,

2) nie mają nałożonej prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.

4. Kandydatów mogą zgłaszać delegaci, ustępująca Komisja oraz członkowie władz naczelnych PTTK i jednostki regionalne PTTK.

5. Zgłoszenie musi mieć formę pisemną i zawierać: imię i nazwisko kandydata, nazwę oddziału PTTK, do którego należy, informacje o działalności kandydata w PTTK (w szczególności w zakresie turystyki górskiej), podpisane przez niego oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz podpis osoby zgłaszającej.

6. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) Przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Komisji.

2) Przedstawienie Konferencji list kandydatów do Komisji oraz charakterystyki działalności turystycznej kandydatów.

7. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, ułożoną alfabetycznie listę kandydatów do Komisji zatwierdza Konferencja.

8. Zatwierdzoną przez Konferencję listę kandydatów komisja wyborcza przekazuje komisji skrutacyjnej oraz przewodniczącemu Konferencji.

9. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w której skład nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Komisji. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania, umieszczając na nich nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym oraz informuje zebranych o zasadach głosowania.

10. Wybory przeprowadzane są według zasad ordynacji wyborczej uchwalonej przez ZG PTTK uchwałą nr 171 /XIX/2020 z 4 lipca 2020 r.

§ 8
Ukonstytuowanie się Komisji

1. Bezpośrednio po wyborach Komisji przewodniczący obrad Konferencji zwołuje zebranie konstytuujące Komisji. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna.

2. Wybory przewodniczącego Komisji odbywają się w głosowaniu tajnym, z którego komisja skrutacyjna sporządza protokół.

3. Przewodniczącym Komisji może być każdy z członków Komisji.

4. Po rozdaniu przez komisję skrutacyjną kart do głosowania zawierających nazwiska i imiona członków Komisji, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, uprawnieni do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego przez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska i imienia osoby, na którą oddają swój głos.

5. Przewodniczącym Komisji zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

6. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej liczby głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku przewodniczącym Komisji zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.

7. Podział funkcji wśród członków Komisji następuje na wniosek przewodniczącego według zasad określonych w ust. 4-6.

§ 9
Zamknięcie obrad, dokumenty Konferencji

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Konferencji ogłasza zamknięcie obrad.

2. Dokumentami Konferencji są:

1) porządek obrad,

2) regulamin obrad,

3) protokół z obrad,

4) protokoły komisji mandatowej wraz z listą obecności delegatów,

5) protokoły komisji wyborczej,

6) protokół komisji skrutacyjnej z wyborów Komisji oraz ukonstytuowania się Komisji,

7) karty do głosowania,

8) uchwały Konferencji.

3. Przewodniczący obrad Konferencji oraz przewodniczący Komisji mają obowiązek przekazać w terminie 30 dni od zakończenia Konferencji wnioski oraz skład nowej Komisji do biura Zarządu Głównego PTTK, a dokumentację Konferencji do akt Komisji.

4. Skład Komisji zatwierdza Zarząd Główny PTTK.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Interpretacja regulaminu Konferencji należy do Zarządu Głównego PTTK, w zakresie postanowień dotyczących przebiegu obrad prawo ich interpretacji przysługuje również prezydium obrad Konferencji,

2. Regulamin przyjęto uchwałą Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK nr 75/XX/2023 z dnia 16 lutego 2023 r.

3. Regulamin zatwierdzony został uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 24/XX/2023 z dnia 20 lutego 2023 r.

Proponowany porządek obrad Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK

Dokumenty KKATG: