Konkurs wydawnictw o górach

9. Międzynarodowy Konkurs
„Najlepsze wydawnictwa o górach”

W ramach 27. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (24-27 października 2024 roku) został ogłoszony 9. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej), które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2020 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne) dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2020 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2020 roku. 

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku  albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne na stronach internetowych https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach oraz www.ksiazka.krakow.pl.

W 8. Konkursie w 2023 roku brało udział 40 wydawców z sześciu krajów (Austria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Ukraina), którzy zgłosili do Konkursu 86 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Austrii, Czech, Kanady, Polski i Słowacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2024 roku (włącznie).

Dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK,
ul. Jagiellońska 6,
31-010 Kraków
z dopiskiem
KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”. 

 ORGANIZATORZY


REGULAMIN 9. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”
KRAKÓW 2024 ROK


I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorami 9. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, zwanego dalej „Konkursem” są:

 - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (COTG PTTK) w Krakowie,

 - Targi w Krakowie Sp. z o.o.,

 - Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

 2. Celem Konkursu jest promowanie polskich i obcojęzycznych wydawnictw o górach polskich i świata oraz o tematyce z górami związanej, na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej.

 4. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele:

 - COTG PTTK w Krakowie,

 - Targów w Krakowie Sp. z o.o.,

 - Wydawnictwa „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie,

 - Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość poszerzenia składu Jury Konkursu o autorów i wydawców publikacji o tej tematyce lub przedstawicieli firm i organizacji związanych z górami.

 5. Patronat nad Konkursem objęli:

 - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,

 - Prezes Zarządu Targów w Krakowie Sp. z o.o.,

 - Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie,

 - Redaktor Naczelny Wydawnictwa „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

 6. Konkurs jest związany w każdym roku z Międzynarodowymi Targami Książki w Krakowie, a uroczyste spotkanie z uczestnikami ósmej edycji Konkursu nastąpi podczas 27. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach od 24 do 27 października 2024 roku w Hali EXPO w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9.

 7. Zgłoszone do 9. Konkursu wydawnictwa będą prezentowane na wystawie podczas trwania 27. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, na wydzielonej części stoiska COTG PTTK oraz Wydawnictwa „Karpaty” – Andrzej Łączyński.

 8. Wydawnictwa, których autorami, redaktorami, recenzentami lub przedstawicielami wydawcy są członkowie Jury Konkursu, to nie mogą oni brać udziału w ocenie tej kategorii w Konkursie, do której wydawnictwo zostało zgłoszone.

II. REGULAMIN KONKURSU

 1. Przedmiotem oceny w Konkursie są zgłoszone wydawnictwa książkowe o objętości równoważnej minimum oprawionemu arkuszowi druku w formacie A1 lub B1 (np. 16 stron A5 lub 16 stron B5). Wymóg ten nie dotyczy zgłoszonych do Konkursu map.

 2. W Konkursie mogą brać udział wydawcy, zlecający lub dystrybutorzy posiadający w ofercie wydawnictwa turystyczne, krajoznawcze, popularnonaukowe i inne o górach lub o tematyce związanej z górami.

 Zgłoszenia wydawnictwa do Konkursu może dokonać:

 - wydawca,

 - polski przedstawiciel wydawcy zagranicznego,

 - zlecający wydanie,

 - autor (autorzy),

 - związek twórczy,

 - park narodowy lub krajobrazowy,

 - samorząd terytorialny,

 - organizacja społeczna lub stowarzyszenie,

 - dystrybutor wydawnictw turystycznych, 

 - inne nie wymienione instytucje i organizacje po wcześniejszym uzgodnieniu z COTG PTTK w Krakowie.

 Laureatem lub wyróżnionym w Konkursie może zostać tylko wydawca publikacji.

 Adres do korespondencji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków lub poczta@cotg.pttk.pl, telefon +48 12 422 28 40, wewnętrzny 10.

 3. Każdy Zgłaszający może do Konkursu zgłosić dowolną ilość tytułów wydawnictw, które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2020 roku (włącznie). Nie mogą być zgłoszone te same wydania wydawnictw (lub kolejne wydania bez zasadniczych zmian), które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu. W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2020 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2020 roku. 

 4. Wydawnictwa o tematyce górskiej zgłoszone do Konkursu, bez względu na język wydania, będą oceniane przez Jury w następujących kategoriach:

 I. albumy,

 II. przewodniki,

 III. popularnonaukowe i monografie,

 IV. proza literacka i poezja,

 V. czasopisma,

 VI. mapy, 

VII. atlasy, encyklopedie lub słowniki (nazewnictwa, miejscowości, obiektów, przyrodnicze i inne).

 Każde wydawnictwo można zgłosić tylko do jednej wybranej kategorii w Konkursie. 

 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 - przesłanie lub dostarczenie formularza zgłoszenia do 20 września 2024 roku (włącznie). Formularz zgłoszenia powinien być wypełniony osobno dla każdego zgłoszonego tytułu. Razem z formularzem należy przesłać lub dostarczyć po jednym egzemplarzu każdego ze zgłoszonych do Konkursu tytułów, na adres:

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK,
ul. Jagiellońska 6,
31-010 Kraków
z dopiskiem
KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”;

 - dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod podanym wyżej adresem.

 6. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu (w językach: polskim oraz angielskim) jest dostępny na następujących stronach internetowych:

https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl

 7. Zgłaszający przesyłają wydawnictwa do Konkursu na swój koszt i ryzyko, w opakowaniu odpowiednio zabezpieczającym przesyłkę przed uszkodzeniem.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnej zmiany regulaminowej kategorii, do której zgłoszono wydawnictwo, jeśli to wynika z błędnego zakwalifikowania tytułu do danej kategorii przez Zgłaszającego.

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z Konkursu wydawnictw, które nie noszą cech literatury związanej swą tematyką z górami lub nie spełniają warunków regulaminu Konkursu. Wydawnictwa te nie będą zwracane ich nadawcom i zostaną darowane na cele społecznie użyteczne (biblioteki, szkoły lub inne).

 10. Ocena zgłoszonych wydawnictw jest dokonywana przez Jury Konkursu. Przedmiotem oceny Jury Konkursu będzie merytoryczna zawartość wydawnictw, ciekawa lub mało znana ich tematyka, ich użyteczność, forma prezentacji walorów opisywanego terenu lub tematyki oraz poziom edytorski.

 11. W Konkursie zostaną przyznane cztery puchary:

 - Prezesa Zarządu Głównego PTTK;

 - Prezesa Zarządu Targów w Krakowie Sp. z o.o.;

 - Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej;

 - Redaktora Naczelnego Wydawnictwa „Karpaty” - Andrzej Łączyński w Krakowie.

 12. Pozostali laureaci Konkursu otrzymają honorowe dyplomy oraz statuetki przyznane za pierwsze drugie i trzecie miejsce w poszczególnych regulaminowych kategoriach oraz ewentualnie za najlepsze wydawnictwo w języku polskim, jeśli nie zajęło ono miejsca od pierwszego do trzeciego w danej kategorii. Jury Konkursu ma prawo nie przyznawać wszystkich regulaminowych miejsc dla laureatów w poszczególnych kategoriach.

 13. Poza miejscami dla laureatów przewidziana jest możliwość przyznania wyróżnień przez Organizatorów i Patronów Konkursu. Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.

 14. Wydawnictwa, które otrzymały puchary, będące laureatami lub wyróżnionymi w Konkursie, w kolejnych edycjach lub dodrukach, w materiałach je reklamujących lub na naklejkach na te wydawnictwa, mogą mieć umieszczoną informację o pucharze, zajętym miejscu lub wyróżnieniu w Konkursie wraz z reprodukcją otrzymanej od Organizatorów elektronicznej wersji logo Konkursu.

 15. Lista przyznanych pucharów, laureatów i wyróżnionych w Konkursie będzie ogłoszona najpóźniej we wtorek w tygodniu, w którym rozpoczynają się Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® (w 2024 roku będzie to dzień 22 października) na następujących stronach internetowych: https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl, a także przesłana na elektroniczne adresy uczestników Konkursu podane w formularzach zgłoszenia. 

 16. Uroczyste wręczenie pucharów, honorowych statuetek oraz dyplomów laureatom Konkursu, a także przyznanych wyróżnień będzie odbywać się w trzecim dniu 27. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w sobotę 26 października o godzinie 13.00 (sala „Lwów – B”). Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą mogli przyjechać na powyższą uroczystość, otrzymają trofea lub dyplomy drogą pocztową.

 17. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl, gdzie będą również publikowane wszelkie bieżące komunikaty dotyczące jego przebiegu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo promocji Konkursu  w mediach z bezpłatnym wykorzystaniem wydawnictw zgłoszonych do udziału w Konkursie.

 2. Przesłane wydawnictwa po zakończeniu Konkursu nie będą zwracane Zgłaszającym i zostaną przekazane bezpłatnie do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK (drugiej co do wielkości bibliotece tego typu w Europie), w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, gdzie będą udostępniane czytelnikom na ogólnie przyjętych zasadach.

 3. Członkowie Jury Konkursu oraz jego Organizatorzy nie otrzymują wynagrodzeń za prace związane z Konkursem.

 4. Posiedzenia Jury Konkursu są protokółowane.

  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2016 roku, ze zmianami wprowadzonymi do dnia 1 stycznia 2024 roku.