Regulamin
Podkomisji Klubów Górskich

Regulamin, zaktualizowany przez Podkomisję, zatwierdzony uchwałą przez KTG ZG podjętą na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 15 października 2011 roku.

§ 1

1. Podkomisja Klubów Górskich Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, zwana dalej Podkomisją, jest podkomisją KTG ZG PTTK, działającą na podstawie aktualnie obowiązujących: Regulaminu KTG ZG PTTK, Ramowego Regulaminu Podkomisji i Delegatur KTG ZG PTTK oraz zapisów niniejszego regulaminu.

2. Członków Podkomisji, w liczbie od 4 do 15 osób, powołuje na okres swej kadencji Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Klubom górskim afiliowanym przy KTG ZG przysługuje prawo zgłoszenia kandydatów na członków Podkomisji.

3. Przewodniczący Podkomisji, jeżeli nie jest członkiem KTG ZG, bierze udział w posiedzeniach KTG ZG z głosem doradczym.

4. Podkomisja odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w półroczu.

5. We wszystkich sprawach wymagających występowania na zewnątrz Podkomisja działa z upoważnienia KTG ZG.

§ 2

Do zadań Podkomisji należy:

1. realizacja uchwał i zaleceń Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w odniesieniu do działalności klubów górskich afiliowanych przy KTG.

2. koordynowanie i inspirowanie działalności klubów górskich afiliowanych przy KTG ZG, prowadzenie ich ewidencji oraz reprezentowanie ich spraw wobec KTG, opracowywanie wytycznych i kierunków działania mających na celu rozwój działalności w klubach.

3. utrzymywanie stałych kontaktów z klubami, zbieranie i opracowywanie informacji o ich działalności dla potrzeb programowania i sprawozdawczości, organizowanie narad przedstawicieli klubów oraz ogólnopolskich zlotów klubów górskich.

4. upowszechnianie turystyki górskiej oraz właściwych form i metod jej uprawiania przez organizowanie w miarę zapotrzebowania kursów szkoleniowych oraz dla kandydatów na przodowników turystyki górskiej.

5. organizacja i patronat nad międzyklubowymi wyprawami górskimi i wysokogórskimi w górach polskich i zagranicznych.

6. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

7. opracowywanie i rozpowszechnianie kalendarza imprez krajowych i zagranicznych organizowanych przez kluby.

8. organizowanie imprez turystycznych i alpinistycznych.

9. prowadzenie działalności informacyjnej w mediach.

10. inspirowanie i prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kultury turystycznej oraz bezpieczeństwa w turystyce górskiej.

11. ocenianie i opiniowanie sprzętu turystycznego oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do producentów.

12. w uzgodnieniu z KTG podejmowanie innych działań i przedsięwzięć w zakresie działalności klubów górskich oraz turystyki wysokogórskiej.

§ 3

1. Podkomisja działa w oparciu o środki finansowe przyznane przez KTG ZG w ramach budżetu Komisji.

2. Podkomisja może także korzystać ze środków finansowych pochodzących z dobrowolnych wpłat klubów górskich oraz od sponsorów zewnętrznych.

3. Posiedzenia Podkomisji są protokołowane. Protokoły są przekazywane do sekretariatu KTG ZG.

§ 4

Niniejszy regulamin, opracowany przez Podkomisję, został zatwierdzony uchwałą nr 17/XVIII/2011 r. podjętą na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 15.10.2011 r.