Regulamin GOT PTTK

Regulamin GOT - obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku

Znowelizowany tekst regulaminu GOT został zatwierdzony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK oraz przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK.


REGULAMIN GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w roku 1935 Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej w dalszej części regulaminu GOT PTTK.

§ 2

Celem GOT PTTK jest zachęcanie zdobywających odznakę do systematycznego poznawania gór polskich oraz do zapoznania się z terenami sudeckimi i karpackimi w krajach sąsiadujących z Polską, podczas wycieczek odbywanych zgodnie z zasadami pieszych wycieczek górskich o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

§ 3

Ustanawia się następujące rodzaje GOT PTTK:

1. „W góry” – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;

2. popularną – mającą jeden stopień;

3. małą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;

4. dużą – mającą trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty;

5. „Za wytrwałość” – mającą dwa stopnie: mały i duży.

Turyści po ukończonym 7. roku życia pomijają zdobywanie odznaki GOT PTTK „W góry”.

§ 4

Nadzór nad GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 5

1. Turysta odbywa wycieczki na własną odpowiedzialność, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej oraz przestrzegania przepisów dotyczących poruszania się w obszarach chronionych i w rejonach granicy państwowej.

2. Zdobywanie GOT PTTK przez małoletnich powinno odbywać się w obecności i na odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych, albo innych osób, które z mocy prawa są uprawnione do sprawowania nad nimi opieki. Trasy wycieczek górskich powinny być dostosowane do wieku małoletnich i ich możliwości fizycznych oraz warunków pogodowych, a decyzję, co do trasy wycieczki podejmuje rodzic lub opiekun na swoją odpowiedzialność.

3. Wycieczki zaliczane do GOT PTTK można odbywać przez cały rok kalendarzowy chyba, że warunki terenowe lub pogodowe ze względów bezpieczeństwa na to nie pozwalają.

§ 6

Punktacja wycieczek do GOT PTTK jest oparta na następujących zasadach:

1. Jeżeli trasa wycieczki jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK” to należy stosować podaną tam punktację.

2. Jeżeli trasa wycieczki nie jest ujęta w „Trasach punktowanych do GOT PTTK”, to przyznaje się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz jeden punkt za każde pokonane 100 m sumy różnic poziomów przy podejściach (zaokrąglenie w górę do jednego punktu przy minimum 51 m sumy podejść lub ponad 500 m przebytej trasy).

3. Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 50 punktów regulaminowych, a dla odznaki GOT PTTK „W góry” – 15 punktów. Przy ustalaniu dziennych tras wycieczkowych należy również przestrzegać zasad zawartych w § 5 pkt 2.

4. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach przebytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania tego samego stopnia GOT PTTK.

§ 7

1. GOT PTTK można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia podczas pieszych wędrówek na terenie gór polskich, w pasmach Sudetów i Karpat położonych na terenach Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Ukrainy.

2. Punkty uzyskane na wycieczkach odbytych w pasmach Sudetów i Karpat położonych na obszarach krajów sąsiadujących z Polską nie mogą stanowić więcej niż 50 % punktów niezbędnych do zdobycia popularnego i małych stopni GOT PTTK. Ograniczeń tych nie stosuje się przy zdobywaniu odznaki GOT PTTK „W góry”, norm do odznaki „Za wytrwałość” oraz podczas zdobywania popularnej i małych stopni odznaki podczas powtórnego i kolejnych cyklów zdobywania GOT PTTK.

§ 8

1. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK lub jedną normę do odznaki „Za wytrwałość”, z wyjątkiem GOT PTTK popularnej i małej brązowej, które mogą być zdobyte w tym samym roku.

2. Poszczególne rodzaje i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach. Czas zdobywania poszczególnych rodzajów i stopni odznaki nie jest ograniczony.

3. Kolejne cykle zdobywania GOT PTTK, począwszy od stopnia popularnego, można zacząć zdobywać najwcześniej w następnym roku po uzyskaniu i zweryfikowaniu ostatniego stopnia kończącego poprzedni cykl zdobywania odznaki. Nie można uzyskiwać GOT PTTK w równolegle prowadzonych różnych cyklach zdobywania odznaki.

§ 9

1. Do dokumentowania zdobywania GOT PTTK służy książeczka GOT PTTK.

2. Wzór książeczki GOT PTTK określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Wyłączne prawa wydawnicze do książeczki, regulaminu, a także wykonawstwa odznak zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

II. GOT PTTK „W GÓRY”

§ 10

1. GOT PTTK „W góry” ma zachęcać najmłodszych turystów do uprawiania turystyki górskiej, poznawania polskich gór, a następnie do zdobywania dalszych rodzajów i stopni GOT PTTK.

2. GOT PTTK „W góry” można zdobywać po rozpoczęciu 5. roku życia i do ukończenia 7. roku życia.

§ 11

1. GOT PTTK „W góry” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki, a kolejne jej stopnie nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach.

2. Przy zdobywaniu GOT PTTK „W góry” należy korzystać z punktacji tras górskich zawartej w wykazie „Tras punktowanych do GOT PTTK”.

3. Ustala się następujące normy punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni GOT PTTK „W góry”:

- brązowy 15 punktów;

- srebrny 30 punktów;

- złoty 45 punktów.

Maksymalna norma zaliczana do GOT PTTK „W góry” na dziennej trasie wycieczkowej wynosi 15 punktów.

4. Nadwyżek uzyskanych punktów nie zalicza się na poczet zdobywania kolejnego stopnia odznaki.

5. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczkach odbytych tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania wszystkich trzech stopni GOT PTTK „W góry”.

III. GOT PTTK POPULARNA I MAŁA

§ 12

1. GOT PTTK popularną można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia.

2. Ustala się następujące ilości punktów koniecznych do zdobycia poszczególnych stopni popularnego oraz małych GOT PTTK:

- popularny 60 punktów,

- mały brązowy 120 punktów,

- mały srebrny 360 punktów,

- mały złoty 720 punktów.

Turyści niepełnosprawni mogą skorzystać przy ich zdobywaniu z norm pomniejszonych o 25%, tj. odpowiednio 45, 90, 270 i 540 punktów.

3. GOT PTTK w stopniach popularnym i małym brązowym można zdobyć w jednym roku kalendarzowym (por. § 8 pkt 1) pod warunkiem uzyskania co najmniej 180 (niepełnosprawni 135) punktów.

4. Przy weryfikacjach odznak w stopniach popularnym, małym brązowym lub małym srebrnym GOT PTTK można na poczet następnego małego stopnia odznaki zaliczyć nadwyżkę uzyskanych punktów do wysokości 50% normy potrzebnej do jego zdobycia.

IV. GOT PTTK DUŻA

§ 13

1. Dużą GOT PTTK można zdobywać w następnym roku po zdobyciu GOT PTTK w stopniu małym złotym i jego zweryfikowaniu za ten okres.

2. Poszczególne stopnie dużej GOT PTTK zdobywa się odbywając regulaminowe wycieczki wielodniowe w następujących terenach górskich (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu):

I. Beskidy – część zachodnia „BZ–A”,

II. Beskidy – część zachodnia „BZ–B”,

III. Beskidy – część wschodnia „BW–A”,

IV. Beskidy – część wschodnia „BW–B”,

V. Sudety – część „S–A”,

VI. Sudety – część „S–B”.

3. Dużą GOT PTTK w stopniu brązowym zdobywa się przez odbycie dwóch regulaminowych wycieczek wielodniowych w dwóch wybranych terenach górskich I-VI.

4. Dużą GOT PTTK w stopniu srebrnym zdobywa się przez odbycie dwóch regulaminowych wycieczek wielodniowych w dwóch wybranych terenach górskich I–VI, z pominięciem wybranych przy zdobywaniu dużej GOT PTTK w stopniu brązowym.

Dodatkowo należy zdobyć 100 punktów w Górach Świętokrzyskich.

5. Dużą GOT PTTK w stopniu złotym zdobywa się przez odbycie dwóch regulaminowych wycieczek wielodniowych w dwóch pozostałych terenach górskich I–VI.

Dodatkowo należy zdobyć w polskich Tatrach i na Podtatrzu 150 punktów, w tym co najmniej 60 punktów w Tatrach Zachodnich, co najmniej 60 punktów w Tatrach Wysokich i co najmniej 30 punktów na Podtatrzu.

6. Każdy z wymienionych w § 13 pkt 2 terenów górskich ma podane w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – do wyboru przez turystów – punkty początkowe, pośrednie i końcowe.

7. Trasa regulaminowej wycieczki wielodniowej na wszystkie stopnie dużej GOT PTTK w każdym z terenów I-VI, musi trwać minimum 7 dni (bez wliczania ewentualnych przerw wynikających z warunków pogodowych) i przebiegać w formie ciągłej od punktu początkowego do punktu końcowego przez co najmniej 7 punktów pośrednich wybranych z wykazu, a przypisanych dla danego terenu górskiego. Zaliczenie regulaminowego punktu pośredniego następuje wtedy, gdy trasa wycieczki przebiega przez ten punkt lub omija go w bliskiej odległości. Kierunek przejścia całej trasy jest dowolny, punkty początkowe w wykazie mogą być punktami końcowymi i na odwrót. Trasa powinna być przebyta pieszo bez korzystania z przejazdów środkami komunikacji. Dopuszcza się możliwość przebycia trasy w dwóch ratach (co najmniej 4-dniowych, łącznie minimum 8 dni) zrealizowanych w czasie maksimum dwunastu miesięcy, z zachowaniem jej ciągłości w terenie.

8. Zdobywanie kolejnych stopni dużej GOT PTTK można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu poprzedniego stopnia dużej GOT PTTK i jego zweryfikowaniu za ten okres.

9. Przy zdobywaniu dużej GOT PTTK w stopniach srebrnym i złotym kolejność spełniania wymagań związanych z odbyciem regulaminowych wycieczek wielodniowych w terenach górskich I-VI oraz w Górach Świętokrzyskich, w polskich Tatrach i na Podtatrzu jest dowolna.

V. GOT PTTK „ZA WYTRWAŁOŚĆ”

§ 14

GOT PTTK „Za wytrwałość” jest wyróżnieniem za wieloletnie zdobywanie odznak GOT PTTK i posiada dwa stopnie: mały i duży.

§ 15

GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym zdobywa się według następujących zasad:

1. Posiadacz dużego złotego stopnia GOT PTTK musi uzyskać siedmiokrotnie, a posiadacz małego złotego stopnia GOT PTTK dziesięciokrotnie normę konieczną do zdobycia któregokolwiek małego stopnia GOT PTTK.

2. Jeśli posiadacz małego złotego stopnia GOT PTTK, który zdobywa którąkolwiek normę do odznaki „Za wytrwałość” chce zdobyć duże stopnie GOT PTTK, to zgodnie z § 8 pkt 1 regulaminu nie może równocześnie w latach ich zdobywania uzyskiwać norm do GOT PTTK „Za wytrwałość”.

3. Nadwyżek punktów nie zalicza się do kolejnej zdobywanej normy.

§ 16

GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu dużym może zdobywać turysta posiadający małą GOT PTTK „Za wytrwałość” według następujących zasad:

1. Posiadacz GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym musi zdobyć w drugim cyklu powtórnie wszystkie rodzaje i stopnie GOT PTTK począwszy od popularnego do małego złotego lub dużego złotego oraz spełnić takie same warunki jak przy zdobywaniu GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym (§ 15 pkt.1, 2 i 3).

2. Powtórne zdobywanie w drugim cyklu wszystkich stopni GOT PTTK w celu uzyskania dużego stopnia GOT PTTK „Za wytrwałość” można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu i zweryfikowaniu za ten okres GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniu małym.

§ 17

1. Każda z siedmiu lub dziesięciu norm zdobytych do GOT PTTK „Za wytrwałość” w stopniach małym lub dużym wymaga zweryfikowania przez Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK (w dalszej części regulaminu TRW GOT PTTK) lub Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK (w dalszej części regulaminu CRW GOT PTTK) najpóźniej do 31 stycznia następnego roku po jej uzyskaniu.

2. Zdobywający GOT PTTK „Za wytrwałość” po uzyskaniu dużego lub małego złotego stopnia GOT PTTK weryfikują normy od pierwszej do szóstej lub dziewiątej w TRW GOT PTTK lub w CRW GOT PTTK, natomiast ostatnią – siódmą lub dziesiątą normę, wyłącznie w CRW GOT PTTK w Krakowie, który przyznaje odznakę.

VI. DOKUMENTACJA GOT PTTK I WERYFIKACJA ODZNAK

§ 18

1. Do potwierdzania odbycia wycieczek w książeczce GOT PTTK, upoważnieni są przodownicy turystyki górskiej PTTK.

2. Przodownik turystyki górskiej PTTK jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecny na wycieczce, a poza zakresem swych uprawnień jeśli brał w niej udział.

3. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej przez zdobywającego i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.

§ 19

Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:

1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce (na stronach na to przeznaczonych) potwierdzenia terenowe (z datami) z punktu początkowego, przejścia trasy oraz jej punktu końcowego, np. pieczątki zawierające nazwę miejscowości, schroniska PTTK i in. W przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzeń terenowych można je zastąpić wydrukami fotografii z datą lub wydrukami zawierającymi dokumentację kartograficzną i informacje dotyczące przebytych tras, a uzyskanymi dzięki zastosowaniu aplikacji na urządzenia mobilne.

2. Potwierdzenia nie są konieczne, jeśli przodownik turystyki górskiej PTTK lub przewodnik górski uczestniczył w wycieczce i stwierdzi to swoim podpisem oraz numerem legitymacji przodownickiej lub przewodnickiej, a w miarę możliwości także imienną pieczątką. Przewodnicy górscy potwierdzają swój udział w wycieczce na stronach potwierdzeń terenowych.

3. Trasę wycieczki należy wpisać do książeczki GOT PTTK w odcinkach dziennych stosując punktację zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu. Przebieg wycieczki nie ujętej w „Trasach punktowanych do GOT PTTK” należy wpisać podając przebyte odcinki dzienne oraz ich długość w kilometrach i sumę różnic poziomów przy podejściach w pełnych setkach metrów. Następnie należy przedłożyć książeczkę GOT PTTK przodownikowi turystyki górskiej PTTK.

Przy ubieganiu się o wszystkie stopnie GOT PTTK dużej, trasę regulaminowej wycieczki wielodniowej należy wpisać w odcinkach dziennych bez obliczania ich punktacji, a jedynie podkreślając punkty początkowe, pośrednie i końcowe, wybrane z wykazu, a przypisane dla danego terenu górskiego (zał. nr 1 do niniejszego regulaminu).

4. Wycieczki odbywane w krajach sąsiadujących z Polską (§ 7 pkt 1), należy punktować według zasad określonych w § 6 pkt. 2 niniejszego regulaminu. Dla tras w terenach, które mają punktację, zamieszczoną na stronie internetowej www.cotg.pttk.pl, należy stosować podane tam wielkości.

§ 20

1. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK nadawane są na następujące tereny: Tatry, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety i Góry Świętokrzyskie (granica między Beskidami Zachodnimi a Wschodnimi przebiegająca od Przełęczy Tylickiej do Tarnowa jest umowna dla potrzeb GOT PTTK).

2. Do potwierdzania punktów zdobytych w krajach sąsiadujących z Polską (§ 7 pkt 1) upoważnieni są przodownicy turystyki górskiej PTTK posiadający uprawnienia na przylegające grupy górskie po stronie polskiej (zał. nr 2 do niniejszego regulaminu). Odbywający wycieczki do GOT PTTK po tych terenach powinni przedstawić przodownikowi turystyki górskiej PTTK do wglądu mapy, na których będzie mógł sprawdzić prawidłowość punktacji przebytych tras.

3. Przodownik turystyki górskiej PTTK sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki GOT PTTK oraz potwierdza to swoim podpisem z podaniem numeru legitymacji przodownika, a w miarę możliwości także imienną pieczątką.

§ 21

1. Ubiegający się o poszczególne rodzaje i stopnie GOT PTTK „W góry”, popularną i małe oraz normy do odznaki „Za wytrwałość” (z wyjątkiem ostatnich norm), przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu TRW GOT PTTK (wykaz TRW GOT PTTK jest podany w książeczce i regulaminie GOT PTTK, a aktualny na stronie internetowej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK – www.ktg.pttk.pl) lub do CRW GOT PTTK w Krakowie.

2. Ubiegający się o GOT PTTK w stopniach dużych i odznaki „Za wytrwałość” (ostatnie wymagane normy) przedstawiają książeczkę do weryfikacji CRW GOT PTTK: ul. Jagiellońska 6/6a , 31-010 Kraków. Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego zdobytego stopnia odznaki lub ostatniej normy do GOT PTTK „Za wytrwałość”.

3. Jeśli zdobywający odznaki mieszka poza siedzibą TRW GOT PTTK to może książeczkę przesłać do weryfikacji do CRW GOT PTTK w Krakowie (§ 21 pkt.2).

4. Korzystający przy weryfikacji GOT PTTK z drogi pocztowej ponoszą koszty związane ze zwrotem zweryfikowanych książeczek GOT PTTK i ewentualnie zamówionych odznak.

5. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub po uzyskaniu każdej normy zaliczanej do GOT PTTK „Za wytrwałość” najpóźniej do 31 stycznia następnego roku, po roku w którym je spełniono.

§ 22

Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest legitymacją, która uprawnia do nabycia i noszenia odznak.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 23

Odznaki GOT PTTK „W góry”, popularną, małe i duże nabywa się w oddziałach PTTK, za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK. Wszystkie rodzaje odznak GOT PTTK można nabyć za okazaniem zweryfikowanej książeczki, osobiście lub listownie, w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków (tel. 12 422 28 40).

§ 24

Przekazane na piśmie na adres pocztowy KTG ZG PTTK, ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków lub na adres internetowy poczta@ktg.pttk.pl, pytania i wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Ważniejsze interpretacje do regulaminu GOT PTTK będą publikowane na stronie internetowej Komisji: www.ktg.pttk.pl.

§ 25

Regulamin GOT PTTK został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK uchwałą nr 20/XIX/2015 w dniu 19.9.2015 r. i zatwierdzony uchwałą nr 70/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 1.12.2015 r.

§ 26

Niniejszy regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Przepisy przejściowe stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz punktów początkowych, pośrednich i końcowych w terenach górskich I-VI dla regulaminowych wycieczek wielodniowych na duże stopnie GOT PTTK

I. Beskidy – część zachodnia „BZ–A”

Punkty początkowe:

Goleszów, Ustroń, Skoczów, Jaworze.

Punkty pośrednie (w nawiasach wysokości w m n.p.m.):

Soszów Wielki (885), Orłowa (813), Kotarz (985), Barania Góra (1220), Mała Zabawa (798), Magura pod Wielką Raczą (1073), Krawców Wierch (1084), Romanka (1366), Jałowiec (1111), Babia Góra (1725), Hala Krupowa (1170), Pająków Wierch (934), Hrobacza Łąka (828), Łamana Skała (929), Babica (728), Groń (polana Gronie, 810), Koskowa Góra (866).

Punkty końcowe:

Myślenice, Pcim, Lubień, Jordanów, Rabka Zdrój, Przełęcz Sieniawska .

II. Beskidy – część zachodnia „BZ–B”

Punkty początkowe:

Myślenice, Pcim, Lubień, Jordanów, Rabka Zdrój, Przełęcz Sieniawska , Nowy Targ.

Punkty pośrednie:

Łysina (891), Kudłoń (1276), Gorc (1228), Lubogoszcz (967), Ćwilin (1071), Kobyła (605), Kostrza (719), Modyń (1028), Sałasz (905), Radziejowa (1266), Jaworzyna Krynicka (1114), Pusta Wielka (1061), Dubne (904), przełęcz Szopka (780), Wysoka (Wysokie Skałki, 1050), Wał nad Tarnowem (523), Bukowiec (530).

Punkty końcowe:

Tarnów, Ciężkowice, Bobowa, Stróże, Grybów, Florynka, Tylicz, Leluchów.

III. Beskidy – część wschodnia „BW–A”

Punkty początkowe:

Tarnów, Ciężkowice, Bobowa, Stróże, Grybów, Florynka, Tylicz, Leluchów.

Punkty pośrednie:

Sucha Homola (708), Lackowa (997), Magura Małastowska (813), Polana nad Kątami (651), Jaworzyna Konieczniańska (881), Baranie (754), Pustelnia św. Jana, Sucha Góra nad Iwoniczem Zdrojem (611), Piotruś (728), Kamień nad Jaśliskami – szczyt południowy (828), Tokarnia (778), Kanasiówka (823), Brzanka (536), Liwocz (562), Klonowa Góra (525), Wilcze (506), Kopacz (536).

Punkty końcowe:

Mrzygłód, Sanok, Rzepedź, Komańcza, Nowy Łupków.

IV. Beskidy – część wschodnia „BW–B”

Punkty początkowe:

Mrzygłód, Sanok, Rzepedź, Komańcza, Nowy Łupków.

Punkty pośrednie:

Suliła (759), Rydoszowa (880), Hyrlata (1103), Durna (979), Okrąglik (1101), Rabia Skała (1192), Krysowa (847), Markowska (748), Połonina Wetlińska (1255), Połonina Caryńska (1297), Tarnica (1346), Halicz (1333), Hulskie (846), Jaworniki (909), Orli Kamień (518), Poręba Wysoka (618), Kopystańka (541).

Punkty końcowe:

Przemyśl, Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Wołosate.

V. Sudety – część „S–A”

Punkty początkowe:

Lubań, Leśna, Gryfów Śląski, Świeradów Zdrój, Jakuszyce, Lwówek Śląski

Punkty pośrednie:

Sępia Góra (828), zamek Czocha, Wysoki Kamień (1058), Ostrzyca (501), Rosocha (464), Jezioro Modre (schronisko PTTK „Perła Zachodu”), zamek Chojnik (627), Śnieżka (1602), przełęcz Okraj (1046), schronisko PTTK „Szwajcarka” (520), Okole (718), Turzec (684), Skalnik (945), Zadzierna (724), Lesista Wielka (851), Przełęcz Trzech Dolin (schronisko „Andrzejówka”, 810), Trójgarb (778), zamek Książ.

Punkty końcowe: Złotoryja, Bolków, Świebodzice, Wałbrzych, Głuszyca.

VI. Sudety – część „S–B”

Punkty początkowe:

Strzelin, Sobótka, Świebodzice, Wałbrzych, Głuszyca, Złotoryja, Bolków.

Punkty pośrednie:

Ślęża (718), Gromnik (393), Góra Wapienna – rez. Skałki Stoleckie (398), Włodarz (811), Wielka Sowa (1015), Wilczak (637), Ptasznik (719), Góra św. Anny (647), Skały Puchacza (Sowie Skały, 730), Błędne Skały (853), Grodczyn (Grodziec, 803), Zieleniec, Łomnicka Równia (898), Jagodna (977), Hala pod Śnieżnikiem (1218), Trójmorski Wierch (1145), Czarna Góra (1205), przełęcz Płoszczyna (817), Czernica (1084), Parkowa Góra (543), Biskupia Kopa (891).

Punkty końcowe:

Międzylesie, Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Złoty Stok, Głuchołazy, Prudnik.

Na stronie KTG ZG PTTK dostępna jest też mapa z zaznaczeniem wszystkich punktów na duże odznaki GOT.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Wykaz terenów sudeckich i karpackich w krajach sąsiadujących z Polską, w których odbycie wycieczek weryfikują w ramach swoich uprawnień przodownicy turystyki górskiej PTTK

1. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na SUDETY weryfikują wycieczki odbyte w terenach sudeckich położonych w Republice Federalnej Niemiec i Republice Czeskiej.

2. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na BESKIDY ZACHODNIE weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich położonych:

a) w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej między zachodnią granicą Karpat a przejściem granicznym Suchà Hora, drogą łączącą to przejście z miejscowością Trstena oraz linią kolejową wiodącą przez miejscowości Dolný Kubín, Žylina i Trenčín do Bratysławy;

b) w Republice Słowackiej na północ od drogi łączącej przejście graniczne Lysá nad Dunajcom z miejscowością Stará Lubovňa, dalej na północ od linii kolejowej przez Plaveč do miejscowości Prešov, a od wschodu granicę stanowią linia kolejowa łącząca Prešov z miejscowością Bardejov i droga z tej miejscowości przez Tarnov do Przełęczy Tylickiej.

3. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na TATRY weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich położonych w Republice Słowackiej:

a) na wschód od drogi łączącej przejście graniczne Suchà Hora z miejscowością Trstena oraz od linii kolejowej wiodącej przez miejscowości Dolný Kubín, Žylina i Trenčín do Bratysławy;

b) na południe od drogi łączącej przejście graniczne Lysá nad Dunajcom z miejscowością Stará Lubovňa i dalej na południe od linii kolejowej prowadzącej do miejscowości Plaveč;

c) na zachód od linii kolejowej łączącej Plaveč przez Prešov z Koszycami.

4. Przodownicy turystyki górskiej PTTK z uprawnieniami na BESKIDY WSCHODNIE weryfikują wycieczki odbyte w terenach karpackich:

a) położonych w Republice Słowackiej na północ od drogi łączącej Przełęcz Tylicką przez Tarnov z miejscowością Bardejov, na wschód od linii kolejowej łączącej Bardejov przez Prešov z Koszycami, po wschodnią granicę Republiki Słowackiej;

b) położonych na terenie Ukrainy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przepisy przejściowe do regulaminu GOT PTTK

GOT PTTK POPULARNA I MAŁE

1. Turystom zdobywającym ratalnie popularną lub małe GOT PTTK zalicza się punkty zdobyte do 31 grudnia 2013 r., mimo że może to nie spełniać warunków określonych w § 7 pkt 2 niniejszego regulaminu. Turyści ci powinni stosować punktację wg regulaminu GOT PTTK obowiązującego do 31 grudnia 2013 r. dla wycieczek wpisywanych do książeczki GOT PTTK za okres do 2013 r. włącznie oraz punktację według regulaminu GOT PTTK obowiązującego do 31 grudnia 2015 r. dla wycieczek odbytych od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

GOT PTTK DUŻA

2. Turystom zdobywającym ratalnie stopnie dużej GOT PTTK zalicza się wycieczki wielodniowe odbyte do 31 grudnia 2013 r. wg zasad regulaminu obowiązującego do 31 grudnia 2013 r.

3. Turyści posiadający dużą brązową lub dużą srebrną GOT PTTK zdobyte do 31 grudnia 2013 r. i zweryfikowane za ten okres, przy zdobywaniu odpowiednio odznak dużej srebrnej lub dużej złotej GOT PTTK powinni dostosować trasy regulaminowych wycieczek wielodniowych do wymogów niniejszego regulaminu. Wycieczki należy odbyć poza terenami górskimi I-VI (§ 13 pkt 2), w których zdobyto uprzednio dużą brązową lub dużą srebrną GOT PTTK.


PUNKTACJA TRAS DO GOT PTTK