Informacje dla TRW GOT PTTK

Komunikat dla Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK w sprawie GOT PTTK "W Góry"

Do chwili przyjęcia przez Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK i zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK, uszczegółowionego i nieco uaktualnionego  Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, prosimy wszystkie Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT PTTK o stosowanie następującej zasady dotyczącej wieku zdobywców odznaki GOT PTTK „W góry” (§ 10. punkt 2 regulaminu):

II. GOT PTTK „W GÓRY”

§ 10. 2. GOT PTTK „W góry” można zdobywać od roku, w którym rozpocznie się 5. rok życia  do roku, w którym ukończy się 7. rok życia (włącznie).


W książeczkach GOT PTTK, ze względu na przepisy RODO, jest podany obecnie wyłącznie rok urodzenia, a nie dokładna data urodzenia zdobywcy odznaki. W tej sytuacji w roku, w którym ukończy się 4. rok życia czyli rozpocznie się 5. rok życia, bez względu czy to dotyczy przykładowo daty styczniowej czy daty grudniowej, będzie można rozpocząć zdobywanie i zweryfikować GOT PTTK „W góry” w stopniu brązowym. 

Kiedy, komu i jakie sprawozdania powinien przesyłać TRW GOT?

Każdy TRW GOT powinien przesłać do KTG ZG PTTK sprawozdanie ze swoje rocznej działalności do 15 marca kolejnego roku.

Sprawozdania TRW GOT należy przesyłać w formie elektronicznej lub też w formie papierowej na adres Komisji. Dane kontaktowe do Komisji znajdują się na stronie internetowej w zakładce Kontakt. Prosimy nie przesyłać sprawozdań na prywatne adresy członków Komisji.

Sprawozdanie TRW GOT powinno zawierać co najmniej liczbę zweryfikowanych odznak GOT w podziale na poszczególne stopnie odznaki. Poniżej dostępne są wzory sprawozdań TRW w różnych formatach:

PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX

Regulamin Referatów Weryfikacyjnych Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK

Powołanie, zadania i skład referatów weryfikacyjnych GOT PTTK

1. Na podstawie § 4 regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK (zwanej dalej GOT PTTK), Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zwana dalej KTG ZG PTTK) powołuje Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK (zwany dalej CRW GOT PTTK), który działa w siedzibie KTG ZG PTTK w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (zwanym dalej COTG PTTK) oraz Terenowe Referaty Weryfikacyjne GOT PTTK (zwane dalej TRW GOT PTTK).

TRW GOT PTTK tworzone są przez KTG ZG PTTK przede wszystkim w siedzibach terenowych jednostek PTTK. Możliwe jest również powołanie TRW GOT PTTK w innych miejscach, np. w centrach dużego ruchu turystycznego i wczasowego, w schroniskach PTTK lub ośrodkach historii turystyki górskiej KTG ZG PTTK, o ile KTG ZG PTTK uzna, że przyczyni się to do popularyzacji odznaki i turystyki górskiej.

2. Skład CRW GOT PTTK powinien liczyć 3-6 przodowników turystyki górskiej PTTK, w tym przewodniczącego oraz sekretarza, nie jest kadencyjny i jest powoływany przez KTG ZG PTTK na cały okres działalności referatu. Do składu CRW GOT PTTK powoływany jest również pracownik COTG PTTK mający uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK. Wszelkie zmiany osobowe w CRW GOT PTTK zatwierdza KTG ZG PTTK.

3. Do zadań CRW GOT PTTK należy weryfikacja dużych stopni GOT PTTK, weryfikacja ostatnich norm i przyznawanie GOT PTTK „Za wytrwałość”, weryfikacja pozostałych stopni GOT PTTK oraz innych odznak wprowadzanych przez KTG ZG PTTK, których regulaminy upoważnią CRW GOT PTTK do ich weryfikacji.

4. W skład TRW GOT PTTK wchodzi 2-6 przodowników turystyki górskiej PTTK, w tym przewodniczący (ewentualnie także jego zastępca) oraz sekretarz zaproponowani przez macierzystą Komisję Turystyki Górskiej PTTK lub działający przy oddziale klub górski PTTK. Skład TRW GOT PTTK w miarę możliwości powinien być tak dobrany, aby byli w nim przodownicy turystyki górskiej PTTK tworzący zespół posiadający uprawnienia na wszystkie grupy górskie wyszczególnione w regulaminie GOT PTTK. W skład TRW GOT PTTK, w przypadku takiej potrzeby, może być powoływana również osoba nie posiadająca uprawnień przodownika turystyki górskiej PTTK, do zadań której należy wyłącznie prowadzenie administracji Referatu.

Wniosek Oddziału PTTK o powołanie TRW GOT PTTK, przed złożeniem do KTG ZG PTTK, winien być zaopiniowany przez macierzystą KTG PTTK.

5. Skład TRW GOT PTTK nie jest kadencyjny i jest ustalany na cały okres działalności referatu. Wszelkie zmiany osobowe w składzie TRW GOT PTTK muszą być na bieżąco zgłaszane do KTG ZG PTTK oraz do macierzystej KTG PTTK.

6. Wykaz działających TRW GOT PTTK jest publikowany na stronie internetowej KTG ZG PTTK (www.ktg.pttk.pl) oraz w nakładach aktualnie drukowanych książeczek i regulaminów GOT PTTK.

7. Do zadań TRW GOT PTTK należy weryfikacja GOT PTTK: „W góry”, popularnej, małych oraz norm do od-znak „Za wytrwałość” (z wyjątkiem norm ostatnich i przyznawania tej odznaki, a także weryfikacji GOT PTTK w stopniach dużych, co należy do kompetencji CRW GOT PTTK - patrz pkt 3 niniejszego regulaminu). Zdobywają-cy te stopnie GOT PTTK mogą książeczkę przesłać lub złożyć do weryfikacji w dowolnym TRW GOT PTTK lub w CRW GOT PTTK.

8. TRW GOT PTTK mogą weryfikować również inne górskie odznaki wprowadzone przez KTG ZG PTTK, których regulaminy upoważnią TRW GOT PTTK do ich weryfikacji. TRW GOT PTTK prowadzą również poradnictwo w zakresie GOT PTTK i odznak górskich wprowadzonych przez KTG ZG PTTK.

9. TRW GOT PTTK podlega nadzorowi macierzystej Komisji Turystyki Górskiej PTTK. W razie niewypełniania przez TRW GOT PTTK obowiązków wynikających z regulaminu GOT PTTK lub nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, KTG ZG PTTK z własnej inicjatywy lub na wniosek macierzystej KTG PTTK, może zawiesić TRW GOT PTTK w czynnościach i zatwierdzić  kandydatów przedstawionych przez macierzystą jednostkę PTTK do nowego składu TRW GOT PTTK, zaś w razie stwierdzenia, że ustały przyczyny uzasadniające istnienie TRW GOT PTTK − może go zlikwidować.

Tryb pracy referatów weryfikacyjnych GOT PTTK

10. Praca w CRW GOT PTTK oraz TRW GOT PTTK polega przede wszystkim na społecznym działaniu ich członków chyba, że wchodzi w zakres przydziału czynności w ramach umów cywilnoprawnych lub umów o pracę.

CRW GOT PTTK oraz TRW GOT PTTK nie pobierają opłat za weryfikację książeczek GOT PTTK. Jeśli zachodzi konieczność odesłania książeczki po weryfikacji drogą pocztową CRW GOT PTTK oraz TRW GOT PTTK mogą przyjąć znaczki pocztowe w wysokości wymaganej dla opłaty listu poleconego.

11. Obowiązek zapewnienia możliwości pracy TRW GOT PTTK spoczywa na jednostce PTTK, na wniosek której referat został powołany i przy której działa.

12. Informacja o dniach i miejscu pracy CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK powinna być w miarę możliwości rozpowszechniona tak, aby zainteresowani wiedzieli, dokąd i kiedy mogą się zwracać w celu weryfikacji odznaki.

13. Przedłożone do weryfikacji książeczki GOT PTTK należy ewidencjonować. Ewidencja ta powinna zawierać następujące dane:

a) numer porządkowy będący również numerem weryfikacyjnym, w kolejności wpływu z numeracją od 1 w każdym roku kalendarzowym; książeczki złożone do weryfikacji do 31 stycznia następnego roku po zdobyciu danego stopnia odznaki w roku poprzednim, powinny mieć numerację dalszego ciągu numeracji z roku poprzedniego; numery porządkowe książeczek z odmówioną weryfikacją, wpisane do ewidencji, nie mogą być użyte jako numery weryfikacyjne dla innych książeczek i muszą zostać pominięte w danym roku,

b) datę złożenia książeczki do weryfikacji,

c) imię i nazwisko oraz rok urodzenia właściciela książeczki,

d) miejscowość zamieszkania właściciela książeczki,

e) przyznany stopień odznaki lub numer normy „Za wytrwałość”,

f) datę weryfikacji lub odmowy weryfikacji,

g) potwierdzenie odbioru zweryfikowanej książeczki lub adnotację o wysłaniu jej pocztą. Jeśli wydawaniem zweryfikowanych książeczek zajmuje się pracownik biura Oddziału PTTK, nie będący członkiem TRW GOT PTTK, to powinno się prowadzić dodatkową ewidencję odbioru książeczek odbieranych osobiście przez zdobywającego GOT PTTK.

Ewidencja weryfikowanych książeczek GOT PTTK powinna być przechowywana w danej jednostce PTTK zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych i dostępna jedynie dla członków CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK tak długo, jak istnieje referat. W razie likwidacji referatu należy ją niezwłocznie przekazać do KTG ZG PTTK w Krakowie.

14. CRW GOT PTTK oraz TRW GOT PTTK sprawdzają wpisy w przedłożonej książeczce GOT PTTK, zwłaszcza czy odpowiadają one wymaganiom regulaminu GOT PTTK. Powinny być sprawdzane:

− dane zdobywcy odznaki z rokiem urodzenia oraz jego podpisem,

- wpisy w rubrykach ewidencji wycieczek, a więc data, trasa wycieczki, numer grupy górskiej według regulaminu GOT PTTK, regulaminowa punktacja trasy wycieczki, a także czy nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zdobytych dziennych punktów regulaminowych,

- czy odbycie wycieczki zostało potwierdzone przez uprawnionego na dany teren przodownika turystyki górskiej PTTK lub czy przodownik turystyki górskiej PTTK był obecny był na wycieczce,

− czy wycieczki mają na stronach potwierdzeń terenowych w książeczce GOT PTTK pieczątki z trasy wy-cieczki lub podpis prowadzącego wycieczkę przewodnika albo w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzeń terenowych czy zostały dostarczone wydruki fotografii z datą albo wydruki zawierające dokumentację kartograficzną i informacje dotyczące przebytych tras uzyskane dzięki zastosowaniu aplikacji na urządzeniach mobilnych. W przypadku wątpliwości należy je wyjaśnić z ubiegającym się o GOT PTTK.

15. CRW GOT PTTK oraz TRW GOT PTTK są uprawnione do odmowy weryfikacji odznaki, jeśli stwierdzą, że wpisy w książeczce GOT PTTK w całości lub w części są niewiarygodne. Odmowę weryfikacji odnotowuje się w książeczce GOT PTTK, podając jej przyczynę. Uniemożliwia to przedłożenie tej książeczki GOT PTTK do weryfikacji w innym referacie. CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK mogą również zatrzymać kwestionowaną książeczkę GOT PTTK i skierować sprawę do rozpatrzenia przez KTG ZG PTTK. Książeczki GOT PTTK, szczególnie te, w których przedłożone do weryfikacji wycieczki budzą wątpliwości, powinny być rozpatrzone kolektywnie, w zespole co najmniej dwóch przodowników turystyki górskiej PTTK będących członkami tego Referatu.

16. Turysta, któremu CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK odmówił weryfikacji odznaki, może się odwołać od tej decyzji do KTG ZG PTTK.

17. W razie stwierdzenia lekkomyślnego podpisania książeczki GOT PTTK przez przodownika turystyki górskiej PTTK – CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK zatrzymują książeczkę i przekazują ją do KTG ZG PTTK z pisemnym przedstawieniem zastrzeżeń.

18. Po sprawdzeniu, że właściciel książeczki GOT PTTK spełnia regulaminowe warunki do uzyskania odznaki, CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK stwierdzają to pieczątką (o wzorze ustalonym przez KTG ZG PTTK), weryfikując dany stopień lub normę GOT PTTK, umieszczając ją pod wpisem ostatniej wycieczki. Pieczęć musi być uzupełniona o: numer weryfikacyjny, miejscowość, datę i podpis weryfikującego oraz numer jego legitymacji przodownika turystyki górskiej PTTK. Numer zweryfikowanej normy do GOT PTTK „Za wytrwałość” należy wpisywać na pieczątce cyfrą arabską lub słownie.

19. CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK powinny zweryfikować lub odmówić weryfikacji książeczki GOT PTTK do 4 tygodni od dnia przyjęcia jej do weryfikacji.

20. CRW GOT PTTK lub TRW GOT PTTK przyjmują książeczki do weryfikacji do dnia 31 stycznia następnego roku po spełnieniu przez zdobywającego odznakę wymogów na dany stopień lub normę GOT PTTK. Po tym terminie mogą one być przyjmowane do zweryfikowania wyjątkowo w razie ważnej przyczyny powodującej opóźnienie. Weryfikacja wszystkich książeczek GOT PTTK za dany rok powinna być zakończona do końca lutego następnego roku.

21. Członkowie referatów weryfikacyjnych GOT PTTK proszeni są o przekazywanie na bieżąco do KTG ZG PTTK wszelkich uwag o funkcjonowaniu schronisk i stanie szlaków górskich Towarzystwa. Należy również sygnalizować dostrzeżone braki lub nieścisłości w regulaminowym Spisie wycieczek do GOT PTTK.

22. CRW GOT PTTK oraz TRW GOT PTTK składają do KTG ZG PTTK w Krakowie sprawozdanie dotyczące weryfikacji odznak za dany rok kalendarzowy na formularzu ustalonym przez Komisję, do 15 marca następnego ro-ku. TRW GOT PTTK, który przez dwa kolejne lata nie złoży tego sprawozdania zostanie skreślony z listy działających TRW GOT PTTK z powiadomieniem macierzystej jednostki PTTK.

23. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KTG ZG PTTK.

24. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez KTG ZG PTTK w dniu 8 września 2018 roku uchwałą nr 5/XX/2018 r. i wchodzi w życie w dniu 1 marca 2019 roku. Równocześnie tracą moc wcześniejsze regulacje w tym zakresie, przy czym działające dotychczas referaty weryfikacyjne GOT PTTK dalej pracują w zatwierdzonym uprzednio składzie osobowym.

Załączniki:

Formularz sprawozdania z działalności TRW GOT PTTK w formatach: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX

Formularz wniosku o powołanie nowego TRW GOT PTTK w formacie PDF

Jak założyć Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT?

TRW GOT powołuje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek (pisemny) zainteresowanego oddziału PTTK lub też oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej albo koła/klubu PTTK, przy którym TRW ma działać.

We wniosku o powołanie TRW GOT należy wskazać:

Wnioski należy składać na adres KTG ZG w formie tradycyjnej lub elektronicznej (wzór wniosku o powołanie nowego TRW GOT PTTK w formacie PDF).

Informacja dla TRW GOT dotycząca zmian w regulaminie GOT

Od 1 stycznia 2016 roku w regulaminie GOT wprowadzona została zmiana dotycząca upoważnienia Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK do weryfikowania norm do odznak „Za wytrwałość”, z wyjątkiem norm ostatnich, które będzie nadal weryfikować Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w Krakowie i równocześnie przyznawać odznakę.

Ponadto uprasza się, aby TRW przyznające normę „Za wytrwałość” podawały informacje o numerze przyznawanej normy.

Przykładowy wzór pieczątki:

TRW GOT przy Oddziale PTTK w XYZ

Przyznano Górską Odznakę Turystyczną

w stopniu IV norma „Za wytrwałość”

nr wer. 67/2016 miejsce i data Kraków, 12.12.2016 r.

Podpis osoby weryfikującej: Jan Kowalski PTG nr XYZ

Kursywą dodano wpisy odręczne.

Uwagi:


W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. kategorii GOT PTTK dla najmłodszych turystów „W góry” zwracamy uwagę na zapisy §8 ust. 1 i §11 ust.1 regulaminu GOT PTTK, który także obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Stanowią one, iż w jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki.

Mając to na uwadze zwracamy uwagę, że w roku 2016 odznakę „W góry” można zdobywać, a terenowe referaty weryfikacyjne będą przyznawać tylko odznakę w stopniu brązowym.

Weryfikacja pamiątkowej odznaki KTG ZG PTTK „100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018

Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK przypomina Terenowym Referatom Weryfikacyjnym Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, że odznaka „100. rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018” ma charakter pamiątkowy i zgodnie z punktem 4 regulaminu uzyskuje ją każdy po zweryfikowaniu zdobytego stopnia lub normy „Za wytrwałość” do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK:

4. Odznakę można uzyskać po zweryfikowaniu w Terenowym lub Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK, w książeczce GOT PTTK, jakiegokolwiek stopnia lub normy do Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK, w okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

Odznaka „100. rocznica…” nie wymaga dodatkowej weryfikacji i każdy zdobywca GOT PTTK w podanym okresie uzyskuje prawo do jej nabycia. Prosimy pamiętać o umieszczeniu w książeczce GOT PTTK, w pobliżu pieczątki weryfikującej zdobyty stopień lub normę „Za wytrwałość” GOT PTTK, naklejki odznaki pamiątkowej „100. rocznica…”, które Wasz TRW GOT PTTK otrzymał od Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

Apelujemy do Terenowych Referatów Weryfikacyjnych GOT PTTK o zwrócenie się do macierzystych Oddziałów PTTK z prośbą aby zamówiły u dystrybutora odznak Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK (31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6, tel. 12 422 28 40 wew. 10, e-mail: poczta@cotg.pttk.pl), proporcjonalnej ilości tych odznak w stosunku do weryfikowanych odznak GOT PTTK w Waszym Referacie.

Jeśli Wasz Oddział PTTK nie zamówił do sprzedaży odznak „100. rocznica…”, to prosimy o poinformowanie zdobywców, że mogą je zamówić przesyłając zamówienie, z zeskanowaną pieczątką weryfikacyjną uzyskanego stopnia GOT PTTK, na adres: poczta@cotg.pttk.pl, skąd otrzymają potwierdzenie z podaniem warunków nabycia odznaki, która zostanie dostarczona do nich przesyłką pocztową.