Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Konkurs wydawnictw o górach 2021 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Znakarze

Regulamin Znakarza Nizinnych i Górskich Szlaków Turystycznych

§ 1.

Znakarze nizinnych i górskich szlaków turystycznych, zwani dalej znakarzami są członkami kadry programowej PTTK powołanymi do prowadzenia prac związanych z wytyczaniem i utrzymywaniem znakowanych szlaków turystycznych oraz sprawowanie nad nimi opieki.

§ 2.

1. Uprawnienia znakarza nadają odpowiednio:
a/ Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w odniesieniu do znakarzy nizinnych,
b/ Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK w odniesieniu do znakarzy górskich.
2. Uprawnienia znakarza są ważne 2 lata, po tym okresie następuje weryfikacja i przedłużenie uprawnień przez odpowiednie komisje oddziałowe dla znakarzy nizinnych i KTG ZG PTTK dla górskich.
3. Pozbawienia uprawnień dokonują odpowiednie komisje ZG PTTK.

§ 3.

Znakarzem może zostać kandydat, który:
a. ukończył 18 lat,
b. jest członkiem PTTK minimum 2 lata,
c. posiada odznakę turystyki kwalifikowanej:
- w przypadku znakarzy górskich - co najmniej małą GOT w stopniu srebrnym,
- w przypadku znakarzy nizinnych - co najmniej małą OTP w stopniu srebrnym,
- w przypadku znakarzy prowadzących znakowanie na narciarskich szlakach turystycznych wymagane jest posiadanie minimum małej GON w stopniu brązowym.
d. odznacza się szczególną znajomością terenu swoich przyszłych uprawnień,
e. ukończył szkolenie ogólne /nie dotyczy członka kadry programowej Towarzystwa/ oraz szkolenie specjalistyczne /zgodnie z załączonym programem/ zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym z wynikiem pozytywnym lub bez szkolenia specjalistycznego /wymagany 2-letni staż znakarski/ zdał z wyniklem pozytywnym egzamin,

§ 4.

Znakarz ma obowiązek:
a. wykonywania prac znakarskich,
b. przestrzegania przy znakowaniu zasad i postanowień Instrukcji Znakarskiej,
c. inicjowania prac związanych z wytyczaniem i korektą sieci znakowanych szlaków turystycznych,
d. sprawowania opieki nad przydzielonym szlakiem,
e. podnoszenia kwalifikacji,f. brania czynnego udziału w życiu organizacyjnym macierzystej jednostki PTTK.

§ 5.

Znakarz ma prawo:
a. korzystania ze zniżek organizacyjnych PTTK zgodnie z Kartą Praw i Obowiązków członka PTTK i uchwałami
b. pierwszeństwa w przyjmowaniu na kursy organizowane przez jednostki PTTK,
c. pierwszeństwa przy zgłoszeniach na specjalistyczne imprezy turystyki kwalifikowanej,
d. przedstawiania propozycji korekty w sieci znakowanych szlaków turystycznych,
e. otrzymywania wynagrodzenia za wykonane prace znakarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

1. Komisje egzaminacyjne są powoływane przez odpowiednie komisje ZG PTTK z własnej inicjatywy lub na wniosek oddziałowych komisji.
2.Rejestry znakarzy prowadzą odpowiednie komisje ZG PTTK.

§ 7.

1. Dotychczasowe uprawnienia znakarza zachowują swoją ważność.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Głównego PTTK.

PREZYDIUM ZG PTTK


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.