Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 100. Rocznica odzyskania niepodległości Aktualności, ogłoszenia Archiwum Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
110-lecie Orlej Perci Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Dekalog turysty górskiego Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Konkurs

Regulamin 2. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorami 2. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, zwanego dalej „Konkursem” są:
- Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK (COTG PTTK) w Krakowie,
- Targi w Krakowie Sp. z o.o.,
- Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

2. Celem Konkursu jest promowanie wydawnictw o górach polskich i świata oraz o tematyce z górami związanej na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej.

4. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele:
- Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK,
- Małopolskiej Organizacji Turystycznej,
- Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK,
- Wydawnictwa „Karpaty”.
Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość poszerzenia składu Jury Konkursu o autorów i wydawców.

5. Patronat nad Konkursem objęli:
- Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
- Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

6. Termin Konkursu jest związany w każdym roku z terminem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, a ogłoszenie wyników drugiej jego edycji oraz wystawa zgłoszonych wydawnictw odbędzie się podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w dniach 26-29 października 2017 roku.

7. Zgłoszone do Konkursu wydawnictwa będą prezentowane na wystawie zorganizowanej podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie na wydzielonej części stoiska Wydawnictwa „Karpaty” oraz COTG PTTK.

8. Wydawnictwa, których autorami są członkowie Jury Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.

II. REGULAMIN KONKURSU

1. Przedmiotem oceny w Konkursie będą zgłoszone wydawnictwa o objętości równoważnej minimum oprawionemu arkuszowi drukarskiemu A1 lub B1 (np. 16 stron A5 lub 16 stron B5) (nie dotyczy zgłoszonych do Konkursu map).

2. W Konkursie mogą brać udział wszyscy wydający wydawnictwa krajoznawcze i turystyczne o tematyce górskiej. Zgłoszenia wydawnictwa do Konkursu może dokonać:
- oficyna wydawnicza,
- autor (autorzy),
- związek twórczy,
- organizacja społeczna lub stowarzyszenie,
- samorząd,
- park narodowy lub krajobrazowy,
- inne nie wymienione instytucje i organizacje po wcześniejszym uzgodnieniu z COTG PTTK w Krakowie. Adres do korespondencji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków lub poczta@cotg.pttk.pl, telefon +48 12 422 28 40.

3. Każdy Zgłaszający może do Konkursu zgłosić dowolną ilość wydawnictw, które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2014 roku (włącznie). Nie mogą być zgłaszane te same wydania wydawnictw (lub kolejne wydania bez zmian), które brały udział w poprzedniej edycji Konkursu.

4. Wydawnictwa mogą być zgłaszane do Konkursu i będą oceniane w następujących kategoriach:
I. albumy – wydane w dowolnym języku,
II. przewodniki – wydane w dowolnym języku,
III. monografie, wydawnictwa popularnonaukowe oraz inne – wydane w języku polskim,
IV. proza literacka o tematyce górskiej – wydana w języku polskim,
V. mapy – wydane w dowolnym języku,
VI. atlasy – wydane w dowolnym języku.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
- przesłanie lub dostarczenie najpóźniej do dnia 20 września każdego roku zgłoszenia, na osobnym formularzu dla każdego zgłaszanego wydawnictwa oraz załączenie jednego egzemplarza każdego zgłaszanego wydawnictwa na adres: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, z dopiskiem: „KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”,
- dzień 20 września każdego roku jest terminem, w którym zgłoszenia i egzemplarze zgłaszanych wydawnictw muszą znaleźć się pod podanym powyżej adresem,
- zgłoszenia udziału w 2. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach” będą przyjmowane od 3 kwietnia do 20 września 2017 roku.

6. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.cotg.pttk.pl i zawiera:
- pełną nazwę lub nazwisko i imię oraz adres Zgłaszającego z adresem e-mail i telefonem, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z organizatorami Konkursu wraz z jej adresem e-mail i telefonem,
- tytuł zgłaszanego wydawnictwa, jego autora (autorów), wydawcę, miejsce i rok wydania oraz numery wydań lub wznowień, a także ewentualny numer ISBN i kategorię Konkursu, do której wydawnictwo jest zgłaszane (wydawnictwo można zgłaszać tylko do jednej wybranej kategorii),
- termin przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

7. Zgłaszający przesyłają wydawnictwa na swój koszt i ryzyko, w opakowaniu odpowiednio zabezpieczającym przesyłkę przed uszkodzeniem.

8. Ocena zgłoszonych wydawnictw dokonywana jest przez Jury Konkursu. Jury ma prawo nie przyznawać wszystkich regulaminowych miejsc i wyróżnień.

9. Przedmiotem oceny będzie merytoryczna zawartość wydawnictw, ich użyteczność, forma prezentacji walorów opisywanego terenu lub tematyki oraz poziom edytorski.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z Konkursu wydawnictw, które nie noszą cech literatury związanej swą tematyką z górami lub nie spełniają warunków regulaminu. Egzemplarze tych wydawnictw nie będą zwracane ich nadawcom.

11. Laureaci Konkursu otrzymają honorowe dyplomy oraz trofea przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach oraz za najlepsze wydawnictwo w języku polskim, jeśli nie zajęło miejsc od pierwszego do trzeciego w danej kategorii. Przewidziane jest również przyznanie wyróżnień specjalnych przez organizatorów lub sponsorów Konkursu. Wszyscy pozostali wydawcy biorący udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu, wraz z uroczystym wręczeniem honorowych statuetek i dyplomów oraz wyróżnień, będzie się odbywać każdorocznie w pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie i jest związane z ich terminem. Podczas 21. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie jest to dzień 26 października 2017 r.

13. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.cotg.pttk.pl, gdzie publikowane będą również wszelkie bieżące komunikaty dotyczące jego przebiegu oraz podane miejsce i godzina ogłoszenia wyników Konkursu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Werdykt prac Jury Konkursu będzie publikowany w drugim dniu Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, dzień po uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu, na następujących stronach internetowych: www.cotg.pttk.pl, www.ksiazka.krakow.pl.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo promocji Konkursu w mediach z bezpłatnym wykorzystaniem wydawnictw zgłoszonych do udziału w Konkursie.

3. Przesłane wydawnictwa po zakończeniu Konkursu nie będą zwracane Zgłaszającym i zostaną przekazane bezpłatnie do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK (drugiej co do wielkości bibliotece tego typu w Europie), w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, gdzie będą udostępniane na ogólnie przyjętych zasadach.

4. Członkowie Jury Konkursu oraz jego Organizatorzy nie otrzymują wynagrodzenia za prace związane z Konkursem.

5. Posiedzenia Jury Konkursu będą protokołowane i udostępnione wszystkim Członkom Jury oraz Organizatorom w formie pisemnej najpóźniej do 3 dni roboczych po zakończeniu posiedzenia.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2016 r., ze zmianami wprowadzonymi od 3 kwietnia 2017 roku.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.