Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Komisja

REGULAMIN
KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ
ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Komisja Turystyki Górskiej, zwana dalej w skrócie KTG, jako komisja stała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, jest jego organem fachowym w sprawach związanych z turystyka górską i turystycznym zagospodarowaniem gór.

§ 2

KTG jest w ramach PTTK bezpośrednią spadkobierczynią tradycji i dorobku oraz kontynuatorką działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, założonego w 1873 roku.

§ 3

KTG działa na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 8 i art. 33 Statutu PTTK i uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

§ 4

Siedzibą KTG jest Miasto Kraków.

II. Zakres działania
§ 5

Do zakresu działania KTG należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie turystyki górskiej, a w szczególności fachowe doradztwo Zarządowi Głównemu PTTK dotyczące kształtowania polityki Towarzystwa w kwestiach turystyki górskiej oraz koordynacji pracy komisji oddziałowych i klubów górskich PTTK afiliowanych przy KTG.

§ 6

KTG w ramach udzielonych pełnomocnictw może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz.

§ 7

KTG sporządza plany pracy na okres kadencji ujmując w nich zadania do realizacji. Plany pracy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

§ 8

Do KTG należy:

1. realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu PTTK, uchwał Zarządu Głównego PTTK oraz Krajowej Narady Aktywu Górskiego (w tym ostatnim przypadku wymagana jest uchwała KTG w konkretnych sprawach),
2. inspirowanie działalności oddziałowych lub regionalnych komisji turystyki górskiej oraz wykorzystywanie ich potencjału, a także prowadzenie ewidencji tych komisji,
3. współudział w planowaniu, koordynacji i nadzorze nad turystycznym zagospodarowaniem gór, pogórzy i przedgórzy, m.in. w zakresie inwestycji turystycznych,
4. przedstawianie władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego obszarów górskich z punktu widzenia interesów turystyki,
5. kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną,
6. inspirowanie i prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kultury uprawiania turystyki w górach i popularyzowania o nich wiadomości,
7. rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego gór uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa,
8. prowadzenie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem szlaków turystycznych w górach, na pogórzach i przedgórzach, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonania prac znakarskich,
9. prowadzenie centralnej, komputerowej kartoteki górskich szlaków turystycznych, szkolenie znakarzy, nadawanie im uprawnień według własnych kryteriów i programów, prowadzenie ewidencji znakarzy,
10. organizowanie informacji dla turystów o schroniskach górskich PTTK,
11. kontrola postrzegania przez jednostki PTTK oraz osoby prowadzące schroniska warunków określonych uchwałami ZG PTTK oraz regulaminem schroniska PTTK, wnioskowanie o stosowanie sankcji w stosunku do jednostek organizacyjnych i osób naruszających zasady prowadzenia schronisk górskich PTTK,
12. analizowanie struktury ruchu turystycznego i potrzeb turystów zakresie bazy noclegowej w górach, przedstawianie wniosków w sprawie uzupełnienia istniejącej bazy w drodze inwestycji, opiniowania okresowego i czasowego wyłączania schronisk z eksploatacji,
13. analizowanie wykorzystania schronisk górskich PTTK oraz wnioskowanie dotyczące celowości utrzymania statusu schroniska przez poszczególne obiekty,
14. szkolenie kandydatów na przodowników turystyki górskiej PTTK, egzaminowanie ich oraz nadawanie i rozszerzania uprawnień przez komisje egzaminacyjne powoływane przez KTG na okres kadencji, a także mianowanie Honorowych Przodowników Turystyki Górskiej PTTK,
15. organizowanie i prowadzenie akcji zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK na podstawie ustanowionego i zatwierdzonego przez KTG regulaminu GOT,
16. prowadzenie sieci terenowych referatów weryfikacyjnych GOT oraz Centralnego Referatu Weryfikacyjnego GOT w Krakowie,
17. inspirowanie i prowadzenie badań oraz studiów, organizowanie sympozjów, seminariów oraz konferencji na tematy związane z problematyką górską,
18. nadzór merytoryczny nad Centralną Biblioteka Górską PTTK w Krakowie,
19. gromadzenie zbiorów muzealnych i archiwaliów związanych z historia turystyki górskiej, eksponowanie ich w sieci własnych ośrodków muzealnych oraz w COTG PTTK w siedzibie Centralnego Archiwum Górskiego PTTK,
20. wydawanie rocznika "Wierchy" jako organu KTG oraz innych materiałów o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i popularyzatorskim,
21. współpraca z górskimi służbami ratowniczymi celem zapewniania i poprawy stanu bezpieczeństwa turystów w górach,
22. utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami oraz instytucjami w kraju i za granicą oraz reprezentowanie w nich PTTK w ramach udzielonych pełnomocnictw,
23. wnioskowanie o nadawanie nazw i imion szlakom górskim PTTK oraz opiniowanie wniosków w sprawie nadawania nazw i imion obiektom górskim PTTK,
24. kierowanie do ZG PTTK wniosku Komitetu Redakcyjnego "Wierchów" o wyróżnienia wyłonionego kandydata doroczną Nagrodą Literacką im. Władysława Krygowskiego,
25. nadzór merytoryczny nad działalnością Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, w tym opiniowanie planów pracy i dorocznych sprawozdań COTG PTTK,
26. wnioskowanie o powołanie lub odwołanie dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie,
27. wykonywanie innych prac i przedsięwzięć wnikających ze specyfiki zadań dotyczących turystyki górskiej oraz bieżących potrzeb.

§ 9

1. KTG realizuje swoje zadania we współpracy z innymi komisjami i jednostkami PTTK, które w zależności od potrzeb mogą być reprezentowane w KTG poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym.
2. KTG realizuje swoje zadania za pośrednictwem i we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i jego agendami.

III. Struktura organizacyjna KTG
§ 10

KTG jest organem społecznym pochodzącym z wyboru.

§ 11

Liczebność KTG ustala się na 9 osób i wybiera na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK.

§ 12

KTG ma prawo kooptacji nowych członków na miejsca zwolnione w okresie kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 13

KTG wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

§ 14

1. KTG realizuje swoje zadania bezpośrednio, albo poprzez powołane delegatury, podkomisje lub zespoły, działające na podstawie odrębnych regulaminów uchwalanych przez KTG.
2. KTG tworzy Delegatury: Sudecką, Zachodniokarpacką i Wschodniokarpacką, które z upoważnienia Komisji organizują i koordynują działalność górską na swoim terenie działania.
3. Przewodniczący delegatur, podkomisji oraz zespołów, jeżeli nie są członkami KTG, biorą udział w zebraniach Komisji wyłącznie z głosem doradczym.

§ 15

We wszystkich sprawach wymagających występowania na zewnątrz delegatury, podkomisje i zespoły mogą działać wyłącznie poprzez KTG lub z jej upoważnienia.

§ 16

1. Zebrania KTG zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie posiedzenia i porządku obrad KTG zawiadamia Zarząd Główny PTTK.
2. Prawo zwoływania zebrania KTG przysługuje również Zarządowi Głównemu PTTK.
3. Uchwały KTG zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Uchwały KTG są przekazywane Zarządowi Głównemu PTTK.
4. Uchwał KTG wymagają w szczególności następujące sprawy: zmiany w składzie osobowym KTG, zwołanie Krajowej Narady Aktywu Górskiego, przyjmowanie i oceny realizacji planów pracy oraz sprawozdań z działalności organów KTG, powoływania delegatur, podkomisji i zespołów łącznie z oceną ich działalności, podział kompetencji miedzy członków KTG i jej organów.
5. Zebrania KTG są protokołowane, zaś dokumentacja działalności jest przechowywana w biurze COTG PTTK, a następnie archiwizowana.
6. Obsługę biurową KTG zapewnia COTG PTTK w Krakowie.

IV. Zasady tworzenia KTG
§ 17

KTG jest wybierana na okres kadencji ZG PTTK w głosowaniu tajnym na Krajowej Naradzie Aktywu Górskiego (KNAG). Zasady wyboru określa regulamin KNAG uchwalany przez KTG i zatwierdzony przez ZG PTTK

§ 18

1. Krajową Naradę Aktywu Górskiego zwołuje KTG w okresie do 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, pryz czym zawiadomienia są rozsyłane przynajmniej na miesiąc przed terminem narady.
2. W KNAG uczestniczą z głosem decydującym delegaci wybrani w sposób i liczbie określonej przez KTG na podstawie odrębnego regulaminu, o którym mowa w §17 niniejszego regulaminu.
3. W KNAG uczestniczą z głosem doradczym członkowie ustępującej KTG o ile nie są delegatami, przedstawiciele władz naczelnych PTTK oraz zaproszeni goście.

§ 19

1. Krajowa Narada Aktywu Górskiego dokonuje oceny działalności KTG oraz ustala kierunki jej pracy na okres kadencji.
2. Krajowa Narada Aktywu Górskiego dokonuje w glosowaniu tajnym wyboru KTG.
3. Uchwały Krajowej Narady Aktywu Górskiego zapadają zwykła większością głosów w obecności przynajmniej połowy wybranych delegatów.
4. Uchwały Krajowej Narady Aktywu Górskiego podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.

§ 20

Oprócz Krajowej Narady Aktywu Górskiego KTG może organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze oraz zloty i narady aktywu górskiego. Ich zadaniem jest analizowanie działalności PTTK w dziedzinie turystyki górskiej. Uchwały narad i zlotów są przekazywane do wiadomości KTG i stanowią formę konsultacji zamierzeń KTG ze społecznym aktywem turystyki górskiej.

V. Budżet KTG
§ 21

KTG działa na podstawie wyodrębnionych środków finansowych stanowiących część budżetu ZG PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone oraz ze środków wypracowanych przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

VI. Przepisy końcowe
§ 22

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez KTG Uchwałą nr 1/XVII/2005 w dniu 3 XII 2005 r. oraz uchwalony przez Zarząd Główny PTTK w dniu 17 XII 2005 (Uchwała ZG nr 36/XVI/2005), ze zmianami uchwalonymi przez KTG w dniu 18 VI 2011 roku (Uchwała KTG ZG nr 11/XVII/2011), a zatwierdzonymi przez Zarząd Główny w dniu 16 XII 2011 (Uchwała ZG nr 282/XVII/2011).
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez ZG PTTK.


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.