Komisja Turystyki Górskiej
Wyszukiwarka strony KTG ZG PTTK - wpisz szukany wyraz

Idziesz w góry? Przeczytaj! Sympozjum Konkurs wydawnictw o górach 2020 Aktualności, ogłoszenia Kalendarz
KTG ZG PTTK
Relacje, wspomnienia Archiwum
Górska Odznaka Turystyczna PTTK Regulamin GOT PTTK Wyniki akcji GOT PTTK Lista TRW GOT PTTK Informacje dla
TRW GOT PTTK

Przodownicy Turystyki Górskiej PTTK Spis PTG PTTK Egzaminy PTG PTTK
Znakowanie szlaków Znakarze Szlaków
Komisja Turystyki
Górskiej ZG PTTK
Skład Komisji Dokumenty Komisji Podkomisje i
Delegatury KTG ZG PTTK
Kontakt z Komisją Wyróżnienia Komisji
Podkomisja Klubów
Górskich KTG ZG PTTK
Informacje Podkomisji Lista Klubów Górskich
Podkomisja Programowa
KTG ZG PTTK
Ośrodki Historii
Turystyki Górskiej
Ratownictwo w górach
- TOPR i GOPR

Vademecum turysty górskiego
Linki Uwagi o szlakach

Komisja

Uchwała
Krajowej Narady Turystyki Górskiej 2005

podjęta w trakcie obrad w dniach 11 i 12 listopada 2005 roku w Domu Turysty w Zakopanem.
zawiera wszystkie zgłoszone i przegłosowane przez uczestników narady wnioski i postulaty, zebrane w jeden dokument.


Wprowadzenie

W trakcie dwudniowej narady zgłoszono oraz poddano głosowaniu bądź w wyniku dyskusji wycofano 42 wnioski. Podzieliły się one na trzy grupy. 19 zgłoszonych wniosków w wyniku głosowania przyjęto do Uchwały. Dwa wnioski zgłoszone 11 listopada w wyniku głosowania przyjęto do uchwały ale 12 listopada w wyniku kategorycznej interwencji v-ce prezesa PTTK Edwarda Kudelskiego w wyniku głosowania uchylono. Kolejne 21 zgłoszonych wniosków w wyniku głosowania odrzucono bądź po dyskusji wycofano. KNTG upoważnił Wojciecha Kacperskiego i Macieja Michalika do redakcji Uchwały i przedstawienia jej na pierwszych obradach nowo wybranej KTG ZG PTTK w celu publikacji w internecie. Redaktorzy postanowili w poniższym dokumencie przedstawić dwie pierwsze grupy wniosków łącznie z wynikami głosowań i nazwiskami autorów. Przyjęto, że treść 21 odrzuconych lub wycofanych wniosków zostanie pominięta i pozostanie w dokumentacji obu redaktorów w formie 23 stronicowego fascykułu.

I.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do sfinalizowania działań w zakresie unormowań prawnych pozwalających Przodownikom Turystyki Górskiej PTTK prowadzić wycieczki.
[autor: K. Rosół, Za wnioskiem-44, Wstrzymujący-7, Przeciw-1]

II.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do czynnego uczestniczenia z ramienia ZG PTTK i reprezentowania interesów społecznej kadry programowej PTTK, w pracach i konsultacjach społecznych nad zmianami przepisów dotyczących turystyki, w szczególności:
- zmianie ustawy „O usługach turystycznych” i jej aktów wykonawczych,
- tworzeniu przepisów „Ustawy o turystyce”,
- zmianie ustawy „O kulturze fizycznej i sporcie” i jej wykonawczych.
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-49, Wstrzymujący-1, Przeciw-0]

III.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do podjęcia starań w celu
- nadania przełęczy pod Tarnicą w Bieszczadach imienia Władysława Krygowskiego lub Przełęczy Krygowskiej.
- nadania jednemu ze schronisk PTTK imienia Władysława Krygowskiego.
[autor: Zb. Kresek, Za wnioskiem-52, Wstrzymujący-0, Przeciw-0]

IV.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do uporządkowania spraw dotyczących obecności w przyszłych KNTG delegatów klubów górskich z oddziałów które nie posiadają Komisji TG.
[autor: M. Michalik, Za wnioskiem-24, Wstrzymujący-15, Przeciw-7]

V.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wydania oddziałowym Komisjom i Klubom zalecenia doszkalania Przodowników Turystyki Górskiej.
[autor: K. Rosół, Za wnioskiem-27, Wstrzymujący-7, Przeciw-6]

VI.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wydania Komisjom Egzaminacyjnym zalecenia przeprowadzenia weryfikacji kadry przodowników turystyki górskiej na podstawie list potwierdzających opłacenie składek członkowskich przekazywanych przez Oddziały działające na terenie Komisji.
[autor: P. Dudzik, M. Michalik i in., Za wnioskiem-30, Wstrzymujący-8, Przeciw-0]

VII.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do opublikowania na stronach internetowych KTG ZG PTTK spisu Przodowników Turystyki Górskiej, wraz z podaniem jego zakresu uprawnień, miejscowości zamieszkania, TRW w którym działa (jeśli występuje).
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-25, Wstrzymujący-10, Przeciw-15]

VIII.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do ograniczania częstotliwości zmian regulaminu GOT i pozostałych regulaminów KTG do maksimum jednej zmiany na kadencję, ze wskazaniem aby zmiany upraszczały regulamin GOT i podnosiły jego czytelność.
[autor: W. Kacperski, Za wnioskiem-30, Wstrzymujący-9, Przeciw-9]

IX.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK określenia granicy pomiędzy obszarem Beskidów Wschodnich i Beskidów Zachodnich na linii: przeł. Tylicka – Muszynka – Mochnaczka – Kamienica Nawojowska – Dunajec.
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-34, Wstrzymujący-13, Przeciw-3]

X.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższe zasady:
- GOT małą srebrną zdobywa się w przynajmniej dwóch grupach górskich (BW, BZ, T, S, GŚw) przy czym w każdej z grup należy zdobyć co najmniej 20% normy na dany stopień odznaki;
- GOT małą złotą zdobywa się w przynajmniej trzech grupach górskich (BW, BZ, T, S, GŚw) przy czym w każdej z grup należy zdobyć co najmniej 20% normy na dany stopień odznaki;
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-37, Wstrzymujący-5, Przeciw-9]

XI.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższą zasadę:
- GOT dużą można zdobywać we wszystkich polskich grupach górskich;
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-23, Wstrzymujący-7, Przeciw-2]

XII.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższą zasadę:
- Aby ukończyć cykl zdobywania dużych odznak, zakończony dużą złotą GOT należy odbyć wycieczki punktowane do Dużej GOT we wszystkich grupach górskich;
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-39, Wstrzymujący-8, Przeciw-1]

XIII.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższą zasadę:
- Z tytułu weryfikacji odznak nie pobiera się żadnych opłat. Powyższe nie dotyczy opłat pocztowych (tzn koperty oraz prawidłowo wg taryfy naklejonych znaczków pocztowych);
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, J. Kapłon: Za wnioskiem-42, Wstrzymujący-4, Przeciw-4]

XIV.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do dokonania korekty Regulaminu GOT PTTK i usunięcia błędów w zakresie punktacji szlaków górskich (min częste pomyłki odnoszace się do kierunku przebywania szlaków). Należy również zadbać, aby w schemacie szlaków znalazły się wszystkie aktualnie istniejące szlaki;
[autor: J. Smolka, Za wnioskiem-46, Wstrzymujący-3, Przeciw-1]

XV.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do ściślejszych więzi z TRW GOT. Całoroczna praca TRW winna być corocznie publikowana w formie „Informacji” i przekazywana do wszystkich TRW;
[autor: J. Smolka, Za wnioskiem-17, Wstrzymujący-22, Przeciw-9]

XVI.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do przeprowadzenia uzgodnień z poszczególnymi Komisjami ZG PTTK tak aby na trasach letnich szlaków górskich inne szlaki były tylko określane tablicami na początku i na końcu wspólnej trasy z odpowiednią informacją (np.: „na odcinku ... szlak rowerowy prowadzi trasą czerwonego pieszego szlaku górskiego oznakowanego....”).
[autor: M. Borsukowska-Stefaniczek, Za wnioskiem-41, Wstrzymujący-8, Przeciw-0]

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do działania na rzecz centralnego przydziału środków na utrzymanie szlaków górskich.
[autor: M. Borsukowska-Stefaniczek, Za wnioskiem-46, Wstrzymujący-0, Przeciw-0]

XVII.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do prowadzenia działań w celu ochrony szlaków turystycznych w Parkach Narodowych przed ich zamykaniem poprzez wprowadzanie do Rad Naukowych Parków działaczy PTTK znających zagadnienia ochrony przyrody. Tacy przedstawiciele powinni mieć obowiązek konsultacji swoich prac z Oddziałem działającym na terenie Parku.
[autor: J. Kaczor, Za wnioskiem-40, Wstrzymujący-11, Przeciw-0]

XVIII.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do stałych działań podnoszących standard usług w schroniskach PTTK, np. poprzez różnorodne konkursy dla ajentów itp.
[autor: K. Rosół, Za wnioskiem-14, Wstrzymujący-30, Przeciw-7]

XIX.

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do podjęcia działań aby nauczyciele po uzyskaniu uprawnień PTG mieli możliwość uwzględnienia tego faktu w awansie zawodowym.
[autor: K. Rosół, Za wnioskiem-14, Wstrzymujący-25, Przeciw-6]

Na tym zakończono Uchwałę KNTG. Poniższe dwa wnioski zostały uchwalone przez KNTG w dniu 11 listopada przez KNTG. W dniu 12 listopada na kategoryczny wniosek v-ce prezesa PTTK Edwarda Kudelskiego w wyniku głosowania oba wnioski uchylono. W przypadku pierwszego wniosku argumentacja E.Kudelskiego była taka, że wniosek jest niezgodny z przepisami wewnętrznymi PTTK, które nie pozwalają aby KTG analizowała ekonomię majątku górskiego PTTK. W przypadku drugiego wnioskuE. Kudelski stwierdził, że wniosek jest niezgodny z prawem polskim. Odpowiednia ustawa zabrania (zdaniemE. Kudelskiego) wykorzystania słowa „przewodnik” do nazwy uprawnień wewnątrz-organizacyjnych które jest zarezerwowane dla uprawnień państwowych.

XX. (uchylony)

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do przeprowadzenia analizy ekonomicznej majątku PTTK na terenach uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem:
- audytów ekonomicznych poszczególnych obiektów turystycznych,
- zasad wykorzystania tego majątku,
- struktury prawnej zarządzającej majatkiem,
- sformułowania wniosków zwiększających wielkość zysków z posiadanego majątku.
[autor: W. Kacperski, Za wnioskiem-27, Wstrzymujący-7, Przeciw-18]
[uchylenie: Za wnioskiem-44, Wstrzymujący-3, Przeciw-0]

XXI. (uchylony)

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do zmiany nazwy uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK na Przewodnika Turystyki Górskiej PTTK. Zmianę nazwy uprawnień należy przeprowadzić bez kosztów. Wymiany legitymacji i blach powinny odbywać się sukcesywnie.
[autor: W. Kacperski, Za wnioskiem-34, Wstrzymujący-11, Przeciw-7]
[uchylenie: Za wnioskiem-21, Wstrzymujący-14, Przeciw-12]


Powrót
Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.